" />مقاله جوشکاری ترمیت - تحقیق در مورد ترمیت جوشکاری | دانشکده ها

4,800 تومان

جوشکاری ترمیت

مقاله جوشکاری ترمیت فرایندی است که از گرما در اثر واکنش گرمازدگی برای تولید انسجام بین فلزات استفاده می کند. این نام از “ترمیت” گرفته شده است ، نام عمومی که به واکنش بین اکسیدهای فلزی و عوامل کاهش دهنده داده می شود. مخلوط ترمیت از اكسیدهای فلزی

مقاله جوشکاری ترمیت
مقاله جوشکاری ترمیت

4,800 تومان