" />مقاله عايق‌هاي فشار قوي | دانشکده ها

5,000 تومان

عايق‌هاي فشار قوي

مقصود از تخليه سطحي، تخليه‌اي است كه بر روي سطح عايق جامد يا مايع صورت گيرد.

در حقيقت، اين سطح فصل مشترك دو نوع عايق جامد و گاز، جامد و ميع و يا مايع و گاز است.

استقامت الكتريكي اين فصل مشترك معمولاً كمتر ا

مقاله عايق‌هاي فشار قوي
مقاله عایق‌های فشار قوی

5,000 تومان