3,500 تومان

ارزیابی مکانیک کوانتومی در فضای فاز

 

 

 

 

 

شامل:چرا از فضای فاز استفاده می کنیم,نمایش ویگنر,بسته موج گوسی,وابستگی زمانی تابع ویگنر,توزیع هوسمی,رابطه مبهم برای توزیع هوسمی و … می باشد.

پارپوینت بررسی و ارزیابی مکانیک کوانتومی در فضای فاز

3,500 تومان