2,000 تومان

تئوري پايه عمل دستگاه گردش خون

 

 

 

 

فهرست مطالب

 دستگاه گردش خون

مشخصات فيزيکي گردش خون

مقدار خون در قسمتهاي مختلف گردش خون

مساحت سطح مقطع و سرعت جريان خون

 

پاورپورنت درمورد تئوری پایه عمل دستگاه گردش خون

2,000 تومان