پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل ۱

پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل 1

ابهای زیرزمینی فصل ۱

منابع

۱-هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

Ground water hydrology

تالیف:Herman Bouwer

ترجمه:دکتر احمد لطفی صدیق

۲-شناخت آبهای زیرزمینی (ژئو هیدرولوژی)

تالیف:راجرد-ویست

ترجمه:دکتر هرمز پازوش(دانشگاه تهران)

۳-هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

تالیف:David Keith Todd

ترجمه:قهرمان قدرت نما-عبدرزاق رازقی

۴-هیدرولیک جریان آب درمحیطهای متخلخل

تالیف:دکتر ابولفضل شمسایی(استاد دانشگاه شریف)

انتشارات:صنعتی امیرکبیر

۵-هیدرولوژی آبهای زیرزمینی

Ground water hydrology

تالیف:ادوارد هار

ترجمه: فریدون کاوه

انتشارات:مرکز نشر دانشگاهی

 

پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل ۱

فصل اول:تغاریف وکلیات

فصل دوم:خواص فیزیکی لایه آبداروناحیه ابهای ثقلی

فصل سوم :حرکت یا جریان آبهای زیرزمینی

فصل چهارم:چاهها

فصل پنجم:زهکشها

فصل ششم:آلودگی آبهای زیرزمینی

فصل اول:تغاریف وکلیات

۱-۱-تعریف آب زیرزمینی

آب زیرزمینی ان قسمت از آب زیرسطح زمین است که توسط چهاهها ،تونلها(قناتها)یا گالیهای زهکش می تواند جمع آوری گردد.

تکنولوژی آبهای زیزمینی
شامل:  ۱-برسی خواص فیزیکی آب ومحیط زمینشناسی
۲- برسی خواص شیمیایی آب ومحیط زمینشناسی
۳-حرکت طبیعی آب زیرزمینی
۴-موارد استفاده آب زیرزمینی

– آبی که در خاک مرطوب یا اشباع شده وجود داد تا مادامی که نتواند آزادانه به داخل حفره یا چاهک تراوش کند آب زیرزمینی محسوب نمیشود.

فشار آب باید بیشتر از فشارحفره یا چاهک باشد
تابتواند به طور آزادانه به داخل چاهک جریان پیدا کند

– به طورکلی میتوان گفت که آب زیرزمینی برای آن بخش از آبهای زیر سطح زمین که قابل برداشت بوسیله چاه ،چشمه یا قنات است بکار میرود.

۲-۱-اهمیت مطالعه آبهای زیرزمینی :

۱- آب زیرزمینی قسمت مهمی از منابع آب شیرین دنیا را تشکیل میدهد .
تخمینهای کلثی منابع آب نشان میدهد که آب زیرزمینی ۶/. درصد کل آب دنیا را تشکیل میدهد.
آب زیرزمینی بعد از یخچالها ویخ پهنه ها بزرگترین ذخیره آب شیرین دنیا را تشکیل میدهد.
حجم آب زیرزمینی قابل استفاده
۴٫۲E6 کیلومترمکعب

آب شیرین انبار شده در دریاچه ها ورودها
.۱۲۶E6 کیلومترمکعب

۲- آب زیرزمینی مانند هر منبع طبیعی دیگر نامحدود نیست میانگین بارندگی در ایران ⅓ بارندگی میانگین جهانی است.از این رو باید به طور معقول مورد بهره برداری قرار گیرد و از آلودگی آن وآمیخته شدن با آب شور حفاظت شود.
-مزایای استفاده ازآبهای زیرزمینی نسبت به منهبع آبهای سطحی(مثل آب پشت سدها):

۱- هزینه استخراج آب زیرزمینی نسبت به هزینه احداث سد خیلی کمتر است

۲- نگهداری سفره آب زیرزمینی بسیار آسانتر از نگهداری سد است

۳- میزان تبخیر آب زیرزمینی خیلی کمتر ازسدها میباشد

۴- میزان املاح سفرههای آب زیرزمینی  خیلی کمتر ازسدها میباشد

۵- خطر آلودگی آن نسبت به آب سدها کمتر است

۶- از فضای بالای سفره آب زیرزمینی میتوان استفاده کرد در صورتی که ذخیره آب پشت سد منطقه بسیار وسیعی را اشغال میکند

۳-۱-انواع آب در خاک :

الف- آبهای جذب شده یا نگهداری شده
(بر اثر جذب مولکولی باعث میشود مولکول آب روی اجسام ثابت گردد)

آب هیکروسکوپیک ( داخل خلخل وفرجهای ریز ذرات بصورت نم موجود است) 

آب غشایی( اطراف ذرات خاک وآب هیکروسکوپیک
را احاطه میکند این امر بخاطر وجود بارهای مثبت ومنفی بین ذرات آب وخاک است)

ب-آبهای وزنی یا آب ازاد بین دانه ها

این آبها دراثر وزن خود قابلیت جابجایی داشته وفضاهای خالی بین رسوبات وشکاف سنگها را پر میکند . آب قابل بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی از این گروه میباشد و بیشتر مطالعات آبهای زیرزمینی در مورد این تیپ آبهاست .

پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل ۱

 

پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل ۱

پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل ۱

1 دیدگاه برای پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل ۱

  1. admin 1

    پاورپوینت ابهای زیرزمینی فصل ۱

دیدگاه خود را بنویسید