3,550 تومان

اپيدميولوي بيماري هاي واگيردار

 

 

 

 

 

 

 

شامل:تعــریف اصطلاحات رایج اپیدمیولوژیک,

عفونت (Infection),عفونت تحت باليني,بيماري(Dis – Ease),ابتلا (Morbidity),بیماری عفونی (Infectious Disease),بیماری قابل سرایت( (Communicable Disease,

 

 

 

پاورپوینت اپیدمیولوژی بیماری های واگیردار

3,550 تومان