3,800 تومان

امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)
تاریخ انتشار : جولای 11, 2018
تاریخ بروزرسانی : آگوست 11, 2018

پاورپوینت دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

تئوری الاستیسیته

Theory of Elasticity

 

كريم عابدي

 

پاورپوینت دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

فصل بندی مباحث مطروحه در این درس

فصل اول : تحليل تنش و تحليل كرنش

 تعريف تنش بر روي يك سطح، معادلات تعادل، تنش در يك نقطه،تغيير شكل نسبي(كرنش)، كرنش در يك نقطه، رابطه تغيير

شكل نسبي با مؤلفه هاي تغيير مكان.

– فصل دوم : روابط و معادلات بنيادي و ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعی

روابط عمومي تنش و كرنش، تعيين تنش ها و تغيير شكل هاي اصلي،شرايط سازگاري كرنش ها و بيان آنها بر حسب تنش،

وي‍ژگي هاي مسائل تئوري ارتجاعي.

– فصل سوم : حل مسائل خاص در حالت ارتجاعي

تنش مسطح و كرنش مسطح و كاربرد آنها در مسائل دو بعدي در مختصات كارتزين و قطبي،خمش خالص ميله ها و ورق ها، پيچش در ميله هاي منشوري و با

مقاطع بيضوي، پيچش مقاطع تو خالي.

فصل چهارم : روش هاي انر‍‍ژي

انرژي تغيير شكل نسبي ، اصل كار مجازي

نحوه تخصیص نمرات

نحوه تخصیص نمرات

نحوه تخصیص نمرات

مراجع و منابع: به زبان فارسي

1) مباني تئوري الاستيسيته، تأليف دكتر محمد مهدي سعادت پور

2) تئوري ارتجاعي، تأليف دكتر محمد رحيميان

3) تئوري الاستیسیته و مدل سازی رفتار مصالح،  تأليف Wai-Fah Chen، ترجمه دکتر محمود یحیایی، ترجمه دكتر كريم عابديK. D. Hjelmestad 4) مباني مكانيك سازه، تأليف

پاورپوینت دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

 • پاورپوینت دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

 • تئوري الاستيسيته رفتار محيط هاي جامد را كه
 • بعد از باربرداري ( Unloading) شكل اوليه ( Original Shape) خود را باز مي يابند،
 • مورد مطالعه قرار مي دهد. اين چنين محيط ها يا مواد، الاستيك (Elastic) ناميده می شوند.
 • تقريباً تمام مصالح مهندسي داراي يك ميزان معيني از خاصيت الاستيسيته (Elasticity) هستند.
 • اگر بارهاي خارجي كه موجب ايجاد تغيير شكل (Deformation) مي شوند، از يك حد معيني (Certain Limit) تجاوز ننمايند،
 • در اين صورت با حذف (Removal) نيروها، تغييرشكل ها از بين مي روند و محيط يا ماده به شكل اوليه خود باز مي گردد.
 • در تئوري الاستيسيته، پاسخ مكانيكي مصالح (Mechanical Response of Material) به هنگام وقوع
 • تغييرشكل هاي الاستيك قابل برگشت ((Elastic Recoverable Deformations مدل مي شود.
 • بنابراين در يك نگاه كلي، تئوري الاستيسيته شاخه اي از علم مكانيك است که با محاسبه
 • تنش ها (Stresses) و كرنش ها (Strains) در يك جسم الاستيك سرو كار دارد.

 

 • وجوه مميزه تئوري الاستيسيته از مقاومت مصالح كدام موارد هستند
 • و اساسا علاوه بر مقاومت مصالح چه نيازي به تئوري الاستيسيته وجود دارد؟

 

وجه مميزه اول: كلي نگري در تئوري الاستيسيته، جزئي و خاص نگري در مكانيك جامدات

 

 • تئوري الاستيسيته در واقع مفاهيم حاكم بر محيط هاي جامد را در يك قالب فراگيرتر
 • از آنچه كه در دوره هاي كارشناسي تحت عناوين مقاومت مصالح ( Strength of Material)
 • يا مكانيك جامدات (Solid Mechanics) تدريس مي شود، ارائه مي دهد.

 در استخراج روابط بار- تنش و بار- خيز با استفاده از تئوري الاستيسيته، غالباً از يك عنصر

حجمی بينهايت كوچك (Infinitesimal Volume Element) در يك نقطه از

جسم با وجوهي عمود بر محورهاي مختصات استفاده مي شود. شرايط تعادل به وسيله معادلات ديفرانسيل

تعادل و شرايط سازگاري به وسيله معادلات ديفرانسيل سازگاري نمايش داده مي شوند. روابط مشخصه

        (Constitutive Relations) به وسيله روابط تنش- كرنش مناسب نمايش داده مي شوند.

اگر معادلات ديفرانسيل تعادل و معادلات ديفرانسيل سازگاري تحت اثر روابط مشخصه تنش-

كرنش و شرايط مرزي مشخص (Specified Boundary Conditions) حل شوند، در اين صورت حالت

تنش و تغيير مكان براي هر نقطه اي از جسم به دست مي آيند

 

 • وجوه مميزه تئوري الاستيسيته از مقاومت مصالح كدام موارد هستند و اساسا علاوه بر مقاومت مصالح چه نيازي به تئوري الاستيسيته وجود دارد؟

پاورپوینت دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

وجه مميزه دوم: توانمندی در حل مسائل پیچیده

براي بسياري از مسائل مقدماتي نظير خمش خالص و پيچش خالص،

استخراج روابط بار- تنش        (Load-Stress) و بار- خيز (Load-Deflection) از طريق

روش كلاسيك مكانيك مصالح    (Mechanics of Materials) امكان پذير است. بسياري از مسائل پيچيده

نظير پيچش ميله هاي غير مدور (Noncircular Torsion)، تحليل صفحات، تحليل پوسته ها، تحليل استوانه هاي جدار كلفت،

تنش هاي تماسي (Contact Stresses) و تمركز تنش (Stress Concentration)

از چنان پيچيدگي هاي حالت تنش برخوردار هستند كه روش كلاسيك مكانيك مصالح

در حل آنها و استخراج روابط بار- تنش و بار- خيز كارايي ندارد.

جزوه تئوری الاستیسیته

جزوه تئوری الاستیسیته

دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

1 – مقدمه

تحليل هاي تنش و كرنش،‌ مباني مورد نياز را براي تحليل رفتار سیستم سازه اي

(Structural system) كه تحت اثر بارگذاري قرار دارد، فراهم مي نمايد.

 

تئوری الاستیسیته

تئوریی الاستیسیته

 • مفاهيم بنيادي تنش
 • تانسور تنش
 • تبديلات در تانسور تنش
 • تنش هاي اصلي
 • تنش هاي برشي ماكزيمم يا مينيمم
 • معادلات تعادل

تحلیل کرنش

 • مفاهيم بنيادي كرنش
 • تانسور كرنش
 • تبديلات در تانسور كرنش
 • كرنش هاي اصلي
 • كرنش هاي برشي
 • معادلات سازگاري

 

پاورپوینت دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

یک جسم عمومی دلخواه را در نظر بگیرید که تحت اثر نیرو های عمل کننده در سطح آن قرار دارد

( نیرو های گسترده p1  و p2 و نیرو های متمرکز P1 و P2 و P3 ). یک صفحه دلخواه موهومی Q را از میان جسم عبور دهید.

این صفحه جسم را در امتداد سطح A برش می دهد.

یک سوی صفحه Q را با علامت (+) و سوی دیگر را با علامت منفی (-) نمایش می دهیم. 

قسمتی از جسم در سمت مثبت Q نیروهایی را به قسمت دیگر از

جسم در سمت منفی Q اعمال می نماید. این نیروها از طریق صفحه Q به وسیله تماس مستقیم

دو قسمت جسم در دو سمت Q  منتقل می شوند. نیرویی را که از طریق

سطح جزیی ΔA از A به وسیله سمت راست Q منتقل می شود با ΔF نمایش می دهیم.

نیروی      را می توان به دو مؤلفه       ( نیروی نرمال یا عمودی ) و   

   ( نیروی برشی یا مماسی ) در امتداد بردار واحد نرمال N و بردار مماسی S نسبت به صفحه Q تجزیه نمود:

اکنون با شناختی که از بردار تنش بدست آوردیم، می توان چهار مشخصه زیر را برای آن بیان کرد :

(۱بردار تنش از جنس نیرو در واحد سطح است.

 •  

۲) بردار تنش در هر نقطه، نمایانگر عمل نیروهای یک طرف مقطع خاص برش گذرنده از آن نقطه به طرف دیگر است.

۳) بردار تنش در هر نقطه، روی سطحی عمل می کند که راستای آن سطح از ابتدا در ارزیابی بردار تنش مؤثر بوده است.

۴) بردار تنش در یک نقطه محدود به یک راستا و جهت خاص نمی باشد ( یعنی در یک نقطه بی نهایت تنش می توان تعریف کرد). 

 

از آنجا که در یک نقطه در فضای سه بعدی، بیش از سه راستای مستقل نمی توان

تشخیص داد، در نتیجه هرگاه در نقطه ای سه بردار تنش مربوط به سه راستای مستقل مشخص باشند،

می توان بردار تنش مربوط به هر راستای اختیاری را تعیین کرد.

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :پاورپوینت

تعداد اسلاید:162

پاورپوینت دانلود جزوه تئوری الاستیسیته  

هر گونه فایل که در فروشگاه یافت نشد میتوانید  از طریق تلگرام به ما اطلاع دهید.

تا فایل مورد نظرتان در سایت قرار داده شود آیدی تلگرام:@daneshkadeha

بازدید: 125

1 دیدگاه برای پاورپوینت دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

 1. نمره 5 از 5

  admin 1

  پاورپوینت دانلود جزوه تئوری الاستیسیته

دیدگاه خود را بنویسید

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.