پاورپوینت درباره چارلز هورتون کولی

 فرمت فایل : .ppt

تعداد صفحه : ۳۸صفحه

قسمتی از متن :

Charles horton cooley

تهیه کننده پاور پوینت: امیر افشار

 مقدمه

چارلز هورتون کولی

 •هد ف عمد ه جا معه شناسان مطالعه مراحلی است که بوسیله آن رفتارانسان بوجود آمده وتغییر می پذیرد.چارلزکولی وویلیام سامنرازاولین جامعه شناسان

 

آمریکایی هستندکه نهادهای اجتماعی راتعریف کرده وبین آنهاوپدیده های دیگرفرق گذاشته اند.کولی مسأله راازلحاظ ذهن مورددقت

 

قراردادوگفت:تنهادرفردنیست بلکه درگروه های ابتدایی هم ماهیت انسان پیشرفت نموده وپدیده اجتماعی اولیه رادریافت می کند.(مک کلانگ لی_۲۶۹_۱۳۶۹)

 

 •کولی نوشت که”خودوجامعه،دوپدیده همزاداند”.همین تاکیدبرپیوندارگانیک وگسست ناپذیرخودوجامعه.موضوع اصلی بیشترنوشته های کولی راتشکیل می

دهد

 

وبه عنوان خدمت اصلی اوبه جامعه شناسی وروانشناسی اجتماعی نوین،همچنان مطرح است.(لوئیس کوزر-۴۰۹-۱۳۷۷).

 

•کولی چندبارتکرارمی کند،زندگی ما،بعنوان یک انسان واگرمابخواهیم علم جامعی نسبت به آن داشته باشیم بایدآنراهمانطورکه هست ببینیم،اگرآنراخردوخراب

 

کنیم درمراحلی ازبین می رود.(human nuture-cooley-.179-1902)یک عنصردیگر،یعنی مفهوم پیشرفت،کولی رابابرخی ازمعاصرانش بویژه

 

باوارد،اسمال،سامنروگیدینگز مرتبط ساخته بود.کولی هماوازباآنهامعتقدبودکه سرشت بشرانعطاف پذیروتعدیل پذیراست وانسان موجودی آموزش پذیراست

 

ازهمین روی بایددرمورد آینده بشرخوشبین بود.(لوئیس کوزر-۴۳۰-۱۳۷۷)

 

زندگینامه:

“چارلز هورتون کولی درگوشه محوطه کالج آن آربر وابسته به دانشگاه میشیگان زاده شدوتقریبا” همه زندگی اش رادرهمین محیط به سربرد.

 

        خانواده کولی ریشه درنیوانگلندداشت.این خانواده ازبازماندگان بلافصل پنجاهمین کولی اند که پیش از۱۶۴۰نزدیک اسپرینگ فیلدماساچوست اقامت

 

گزیدند.”(لوییس کوزر-۴۲۰-۱۳۷۷)

 

       پدرکولی مردی بلندپروازبودباوجودیکه متعلق به یک خانواده کشاورزبود،بخاطرورزیدگی وتلاشی که داشت توانست درامورحقوقی آوازه ای پیداکند.ولی

 

ارتباط کولی باپدرش سردبود”چارلزکه چهارمین فرزند این قاضی سرشناس بود،زمانی چشم به جهان گشوده بودکه خانواده اش پایگاه ممتازی کسب کرده بود.

 

        اوکمرو ونیمه معلول بودوازلکنت زبان شدیدرنج می برد، همبازی های اندکی داشت وبیشتربه خیالپروری ومطالعه درتنهایی گرایش داشت”(لوئیس

 

کوزر-۴۲۰-۴۲۱-۱۳۷۷)

       درسال۱۸۹۰برای ادامه تحصیل دراقتصادسیاسی وجامعه شناسی به دانشگاه میشیگان رفت.رساله دکترایش رابعنوان”نظریه حمل ونقل”نوشت که خودیک

 

بررسی پیشگامانه دربوم شناسی انسان بود ودر۱۸۹۴درجه دکتراگرفت.

     “کولی رتبه های دانشگاهی رابه سرعت پشت سرگذاشت اودر۱۸۹۹به استادیاری ودر۱۹۰۴به دانشیاری رسیدوسه سال بعدبه مقام استادی دست یافت”(لوئیس

 

کوزر-۴۲۲-۱۳۷۷)

      کتابهای کولی به تدریج وبراساس یادداشتهای تهیه شده دریک دوره طولانی نوشته شده بودند.سرشت بشری وسامان اجتماعی در۱۹۰۲منتشرشد،اماقرینه

 

،آن سازمان اجتماعی هفت سال بعدبه چاپ رسید.سومین اثراوفراگرداجتماعی،پس ازیک فاصله ۹ساله در۱۹۱۸منتشرشد.”(لوئیس کوزر-۴۲۳-۱۳۷۷)

 

   کولی زندگی بس بی حادثه ای داشت ودراواخرسال۱۹۲۸وضع جسمانی اش به وخامت گراییدودرهفتم ماه مه ۱۹۲۹براثرسرطان چشم از این جهان فروبست.

پاورپوینت درباره چارلز هورتون کولی

 ذهن:

 ذهن در نظر کولی پدیده ای اجتماعی است که در پویش اجتماعی تکوین می یابد . طی این پویش ذهن همراه با رشد تجربیات افراد غنی تر شده و توسعه

 

می یابد.بدین ترتیب وی ذهن را چیزی بیش از سیماها کارکردی اعصاب میداند.

 

        وی در کتاب«طبیعت انسانی ونظم اجتماعی »میگوید:«ذهن بشر در واقع مخزنی است انباشته از اشکال عجیب زندگی که از آگاهیها و روشنایی های فکری

 

سرشار است وتا زمانی که از طریق این مخزن تاریک ومبهم تجانس یافته ،می توان فهمید که چگونه برخی عناصر تحریک شده و انتشار می یابند، دشوار میتوان

 

به پیش بینی ومهار کردن آنها امید وار بود.»(توسلی ۲۹۷_۱۳۸۲)

 

پاورپوینت درباره چارلز هورتون کولی

1 دیدگاه برای پاورپوینت درباره چارلز هورتون کولی

  1. admin 1

    پاورپوینت درباره چارلز هورتون کولی

دیدگاه خود را بنویسید