3,500 تومان

اپیدمیولوژی ریکتز استئومالاسی و استئوپروز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف جلسه,تعریف ریکتز(راشیتیسم),تعریف استئومالاسی,اپیدمیولوژی,عوامل محیطی,شرایط فیزیولوژی,شرایط پاتولوژی,عرض جغرافیایی وفصل,

گروه های درمعرض خطرریکتز یا استئومالاسی,کاهش شیوع,علل کمبود,بررسی مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم د.ع.پ. تهران سال 1379

پاورپوینت درمورد اپیدمیولوژی ریکتز استئومالاسی و استئوپروز
پاورپوینت درمورد اپیدمیولوژی ریکتز استئومالاسی و استئوپروز

3,500 تومان