3,500 تومان

شرایط مؤثر روی رشد میکروارگانیسمها

 

 

 

 

 

 

شرایط و فاکتورهای موثر روی میکروارگانیسم ها برای میکروبیولوژیست های مواد غذایی دارای اهمیت است .

شرایط مس

 

پاورپوینت درمورد شرایط مؤثر روی رشد میکروارگانیسمها

3,500 تومان