3,500 تومان

فرسایش پذیری خاکهای شور

آبهای موجود در کره زمین دارای غلظت متفاوت نمک می باشند.

تقریباً2/77 درصد آبهای سطحی زمین در مناطق یخچالی است.
و 22% از آبهای کره زمین به صورت آبهای زیر زمینی است و هر دو از نظر اقتصادی

قابل بهره برداری نمی باشد؛

پاورپوینت درمورد فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی
پاورپوینت درمورد فرسایش پذیری خاکهای شور و سدیمی

3,500 تومان