3,500 تومان

سدهای زیرزمینی

 

 

 

 

 

خطوط کلی بحث:

—سدهای زیرزمینی در آبخوانهای آبرفتی

—معرفی سدهای زیرزمینی

—مزایا و معایب

—مکانهای مناسب جهت احداث

—نحوه احداث

—فعالیتهای انجام شده در ایران

—سدهای زیرزمینی در کارست

 

پاورپوینت سدهای زیرزمینی

3,500 تومان