پاورپوینت مقاله انسان آزاد و انتخابگر

 

 

پاورپوینت مقاله انسان آزاد و انتخابگر

انسان آزاد و انتخابگر

فصل هفتم : انسان آزاد و انتخابگر

انسان انگونه که می اندیشد ، حقیقتا دارای اراده ای آزاد است و خود تصمیم می گیرد که چه کند و در تنیجه باید پاسخگوی کارهی خود باشد.

یکی از تفاوت های اصلی انسان با سایر موجودات این است که باید با اراده و اختیار خود به سوی سعادت و کمال نهایی اش حرکت کند .

میزان آزادی اراده و اختیار انسان در کارهای روزانه و نقش او در سرنوشت خویش از جمله مسائلی است که همواره مورد بحث انسان شناسان بوده است .

جبر و اختیار در بحث های کلامی نیز مورد توجه است :

چنان که از یک سو با خداشناسی و رابطه خدا با انسان ارتباط دارد و از دیگر سوی با تکلیف و ثواب و عقاب .

نظریه جبر :

عده ای از اندیشمندان به این مسئله که آیا انسان واقعا دارای اراده و اختیار است و خود کارهایش را انتخاب می کند ،

پاسخ منفی داده اند .

اینان می گویند انسان همواره تحت سیطره عوامل مختلف است .

جبرگرایان مادی بر عوامل جبری مادی تاکید می ورزند .

الف ) جبر مادی :

جبر اجتماعی یا زیستی و مانند آن بدین معنا نیست که همه جامعه شناسان یا زیست شناسان جبرگرا هستند .

مهمترین انواع جبر مادی از این قرارند :

۱ . جبر اجتماعی :

جامعه شناسان معمولا به بعد اجتماعی انسان توجهی میژه دارند و انسان را موجودی اجتماعی تعریف می کنند .

دورکهیم ، مارکس و هگل نقش اساسی را در شکل گیری شخصیت انسان ،

به جامعه داده ع و اراده و تصمیم انسان را تابع شرایط اجتماعی معرفی می کنند .

۲ . جبر زیستی یا فیزیولوژیک :

تعریف انسان به یک ارگانیسم یا مجموعه ای از اعضا و اندام پیچیده و منظم ،

نتیجه توسعه علوم پزشکی و روانشناسی تجربی است .

بر اساس چنین تفسیری از انسان ،

تمامی کارها و اوصاف روانی او مانند لذت و درد ،

تصمیم و انتخاب ،

محصول تغییرات الکتروشیمیایی در مغز و سلسله اعصاب است .

گرچه جامعه از جهات مختلف بر فرد تاثیرگذار است

اما پذیرش چنین امری به معنای نفی اراده و اختیار انسان نیست .

در واقع شرایطمختلف سیاسی ،

اقتصادی  و فرهنگی ،

زمینه اتخاذ تصمیم های ویژه ای را فراهم می آورد ولی تحقق چنین امری بدین معنا نیست که آدمی مجبور است .

 

پاورپوینت مقاله انسان آزاد و انتخابگر

مهمترین اشکال جبر زیستی یا فیزیولوژیک نیز این است

که جنبه مابعدالطبیعی انسان ، یعنی روح او را – که در فصل سوم مورد بحث قرار گرفت

– نادیده گرفته است .

البته تغییرات الکتروشیمیایی درون مغز و سلسله اعصاب پیش از بروز اراده و انتخاب و حالتهای دیگر روانی

– مانند لذت ، شادی ، ترس و …. – امری انکارناپذیر است.

ب ) جبر الهی :

گاه نفی اراده و اختیار انسان و اعتقاد به جبر ،

ریشه دینی و مذهبی دارد .

ریشه دینی جبر بدین معنا نیست که واقعا یکی از آموزه های ادیان الهی ، جبر باشد

بلکه چشم دوختن به برخی از اموزه ها و بی توجهی به آموزه های دیگر موجب برداشت نادرست از دین و اعتقاد به جبر می گردد.

در اینجا تنها دو دلیل از مهمترین دلایل جبرگرایان را بر می رسیم :

۱ . علم پیشین الهی

یکی از آموزه های مورد تاکید ادیان این است که خداوند از ازل به همه جزئیات  عالم علم داشته است .

اعتقاد به علم ازلی الهی که گاهازآن به ” قضا و قدر” یا ” سرنوشت ” و مانند آن تعبیر می شود ،

در نگاه اولیه مجالی برای اختیار انسان نمی گذارد .

اگر از روز ازل معلوم بوده که من در این لحظه چنین  می کنم ،

پس حتما چنین خواهم کرد .

به بیان دیگر ، یا باید بپذیریم که همه وقایع براساس همان علم ازلی ت

حقق مییابدو ما چاره ای جز عمل کردن به آن نداریم ،

یا اینکه می توانیم بر خلاف آنچه از ابتدا مقدر شده ،

عمل کنیم . لازمه پذیرش صورت اول این است که انسان هیچ اختیاری ندارد و مجبور است :

در صورت دوم نیز علم نامحدود الهی مخدوش می شود و باید گفت خداوند از روزنخست همه چیز را نمی دانسته است .

از آنجا که علم ازلی الهی و اعتقاد به قضا و قدر از آموزه های دینی است

که نمی توان ازآن دست شست ،

عده ای با تمسک به آن معتقد به جبر شدند .

مقاله انسان آزاد و انتخابگر

علم پیشین الهی هیچ منافاتی با راراده و اختیار انسان ندارد .

این اشکال از آنجا ناشی شده که مسئله علم ازلی الهی به نیکی درک نشده است و گمان می شود اسباب و مسببات این عالم تبع علم ازلی است .

در اینجا نیز وقتی عبارت علم ازلی را به کار می بریم ،

گمان می کنیم اگر به فرض خود ما نسبت به آینده علم قطعی داشتیم  ،

علم پیشین الهی نیزچنین است : حال آنکه خداوند موجودی فرازمانی وفرامکانی است .

پاورپوینت مقاله انسان آزاد و انتخابگر

پاورپوینت مقاله انسان آزاد و انتخابگر

1 دیدگاه برای پاورپوینت مقاله انسان آزاد و انتخابگر

  1. admin 1

    پاورپوینت مقاله انسان آزاد و انتخابگر

دیدگاه خود را بنویسید