پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

0 سفارش‌ها
#
در انبار
4,500 تومان

توضیحات

پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر

(گروه مهندسی شیمی – علمی کاربردی صنایع شیمیایی )

 

عنوان پروژه :

آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

 

استاد :

مهندس راعی

تهیه کننده :

جهاد البوغبیش

 

 پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

چکیده:

کانیهایی که دارای بافت الیافی بوده و اصطلاحاً آزبست نامیده می شوند بدلیل داشتن

خصوصیات ویژه ای نظیر مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا، استحکام کششی زیاد و تاکنون

در بیش از سه هزار فراورده متفاوت بمصرف رسیده است. اماعلیرغم مصرف زیاد آن در گذشته،

امروزه بدلیل عوارض نامطلوب زیست محیطی و انتشار الیاف زیان آور آن، چه در خلال فرایندهای

فراوری و تولید و چه در تهیه محصولات آزبستی و حتی مصرف آنها، استفاده از این ماده

در بسیاری از موارد محدود و حتی در برخی کشورها منجمله ایران ممنوع گردیده است.

مطالعات پزشکی در مورد آسیب زایی آزبست نشان میدهد که تماس شغلی با آزبست می تواند

اختلالاتی از قبیل آزبستوزییس، سرطان ریه، مزوتلیوم سرطان پرده های صفاقی جنبی و تغییرات

خوش خیم پرده جنبی را ایجاد کند. مصرف وسیع آزبست در صنایع عایق سازى و ساختمان این

آلودگى را بیشتر کرده است. آزبست سبب دوام و استحکام سیمان و پلاستیک مى شود و براى

جلوگیرى از حریق کاربرد مهمى دارد و با توجه به کاربرد گوناگون آزبست در زندگى متنوع امروز مانند

استفاده از این ماده خطرناک در لنت ترمز و صفحه کلاج خودروها تمام افراد شهرنشین در معرض

خطر آلودگى به آن هستند. تولید آزبست در جهان هرساله پنج میلیون تن حکایت از آن دارد که

مواد خطرناک سالانه موجب مرگ ۴۴۰ هزار (ILO) برآورد مى شود. گزارش سازمان بین المللى

کارکارگر مى شود. در این میان فقط آزبست عامل از دست رفتن جان حدود۱۰۰هزار کارگر در جهان است.

 

 

 پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

فهرست مطالب

 

 

مقدمه: ۱۲

فصل اول: تاریخچه آزبست. ۱۳

۱-تاریخچه آزبست.. ۱۴

فصل دوم: مشخصات شیمیایی وفیزیکی وبلورشناسی آزبست. ۲۳

۲-۱مشخصات شیمیایی آزبست.. ۲۳

۲-۲مقاومت حرارتی آزبست.. ۲۷

۲-۳گروه سرپانتین. ۲۸

۲-۳-۱کریزوتیلChrysotile. 29

۲-۳-۲پیکرولیت.. ۳۱

۲-۴گروه آمفیبول. ۳۲

۲-۴-۱ کروسیدولیت (ریه بکیتCrocidolite ) 32

۲-۴-۲ آموسیت (کومنگتونیت ـ گرونریت(Amosite. 32

۲-۴-۳آنتوفیلیتAnthophyllite. 32

۲-۴-۴تره مولیت.. ۳۲

۲-۴-۵اکتینولیتActinolite. 32

۲-۵ مشخصات فیزیکی آزبست.. ۳۶

۲-۶ انواع الیاف آزبست.. ۳۸

۲-۶-۱الیاف عرضی : ۳۸

۲-۶-۲الیاف طولی: ۳۸

۲-۶-۳الیاف تودهای: ۳۸

۲-۷مقاومت شیمیایی. ۴۰

۲-۸ بلورشناسی آزبست.. ۴۰

۲-۸-۱بلور سرپانتین…..۴۰

۲-۸-۲بلور آمفیبول. ۴۲

فصل سوم: زمین شناسی واکتشاف آزبست. ۴۸

۳-۱زمین شناسی آزبست.. ۴۹

۳-۱-۱زمین شناسی و پراکندگی آزبست در ایران. ۴۹

١- منطقه حاجات نهبندان. ۴۹

٢- منطقه اسفندقه. ۵۰

۳-۱-۲شرایط تشکیل و ژنزکانه. ۵۱

۳-۱-۳انواع کانسار. ۵۳

۳-۲ اکتشاف آزبست.. ۵۳

۳-۲-۱به کارگیری روش ژئوفیزیکی در اکتشاف آزبست.. ۵۴

۳-۲-۲عملیات حفاری.. ۵۴

۳-۲-۳بررسی مغزه های حفاری و ارزیابی ذخایر. ۵۵

۳-۲-۴ نمونه برداری.. ۵۷

۳-۲-۵ ارزیابی و برآورد ذخیره. ۵۸

۳-۲-۵-۱جنبه زمین شناسی. ۵۸

۳-۲-۵-۲جنبه اقتصادی : ۵۹

۳-۲-۵-۳معیارهای انتخاب آربست‌ ۶۰

۳-۳روشهای اکتشاف.. ۶۰

۳-۳-۱مراحل مقدماتی : ۶۰

۳-۳-۲بررسی کانسار. ۶۱

۳-۳-۳تعیین مناطق پتانسیل دار. ۶۱

۳-۴ برآورد هزینه اکتشاف و حجم عملیات برای یک ذخیره. ۶۲

۳-۵ناخالصیهای آزبست و ضرورت فرآوری آن …..۶۸

۳-۵-۱ روشهای فرآوری آزبست ۶۸

۳-۵-۲ فرآوری آزبست با استفاده از روش مغناطیسی. ۷۳

۳-۵-۳کانه آرایی آزبست به روش تر. ۷۴

۳-۶مطالعات اقتصادی آزبست دنیا ۷۸

فصل چهارم: مصارف آزبست ومواد جایگزین. ۸۶

۴-۱ مصارف عمده آزبست.. ۸۷

۴-۱-۱مشخصات کمی و کیفی آزبست در صنایع مصرف کننده. ۹۱

۴-۱-۲صنایع ساختمانی. ۹۳

۴-۱-۳ لوله ها ی سیمان آزبستی. ۹۵

۴-۱-۴ ورقهای سیمان آزبستی. ۹۶

۴-۱-۵ نمدهای آزبست دار. ۹۶

۴-۱-۶ کاشی و کفپوش آزبست دار. ۹۶

۴-۱-۷ لنت ترمز و صفحه کلاج. ۹۷

۴-۱-۸صنایع نساجی. ۹۸

۴-۱-۹درزگیرهای آزبستی. ۹۹

۴-۱-۱۰کاغذها و تخته های آزبستی. ۹۹

۴-۱-۱۱پلاستیکها ۱۰۰

۴-۲صنایع مصرف کننده آزبست در ایران. ۱۰۳

۴-۲-۱مصرف کنندگان عمده آزبست در ایران. ۱۰۳

۴-۲-۲میزان مصرف آزبست در ایران. ۱۰۵

۴-۳استانداردهای مصارف آزبست و مواد جایگزین. ۱۰۷

۴-۳-۱جایگزین های آزبست در لوله آزبست سیمانی. ۱۱۱

۴-۲-۲جایگزین های آزبست در ورقه های سیمان آزبستی. ۱۱۳

۴-۳-۳ جایگزین های آزبست در لنت ترمز و صفحه کلاج. ۱۱۳

۴-۳-۴جایگزین محصولات عایق آزبستی. ۱۱۴

۴-۳-۵ جایگزینی نمدهای آزبست دار. ۱۱۴

۴-۳-۶جایگزینی در کفپوش های آزبستی. ۱۱۵

۴-۳-۷جایگزین های آزبست در پلاستیکها ۱۱۵

۴-۳-۸جایگزین آزبست در عایق کاری.. ۱۱۵

۴-۳-۹جایگزین های آزبست در صنایع نساجی. ۱۱۶

فصل پنجم: آزبست ومحیط زیست. ۱۱۸

۵- ۱آزبست ومحیط زیست.. ۱۱۹

۵-۲ تاریخچه استفاده و بیمارى زایى آزبست.. ۱۲۰

۵-۳اثرات زیان بار پنبه نسوز بر سلامتی. ۱۲۴

۵-۴ بیماریزایی الیاف آزبست.. ۱۲۵

۵-۵ارزیابی الیاف زیان‌آور آزبست.. ۱۲۷

۵-۶ اقدامات حفاظتی در فرآیندهای تولید. ۱۲۷

۵-۷ دفع زباله های آزبستی. ۱۲۹

فهرست منابع ومراجع. ۱۳۱

 پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

 فهرست جداول

جدول ۲-۱ حلالیت آزبستها در اسیدها ۲۷

جدول ۲- ۲کاهش مقدار آب آزبستها با افزایش دما ۲۷

جدول ۲- ۳تجزیه شیمیایی آزبست ها (بر حسب درصد) ۲۸

جدول ۲-۴ برخی خواص عمومی آزبست های سرپانتین و آمفیبول. ۳۵

جدول ۲-۴٫ ۳۵

جدول ۲ – ۵خواص آزبستها ۳۹

جدول ۲ – ۵٫ ۳۹

جدول ۲-۶خواص فیزیکی کانی های آزبست. ۴۵

جدول۲-۶٫ ۴۶

جدول۲-۶٫ ۴۶

جدول ۲-۶٫ ۴۷

جدول۲-۶٫ ۴۷

جدول ۳-۱برنامه زمان بندی مرحله شناسایی اکتشاف آزبست. ۶۲

جدول ۳-۲ برنامه زمان بندی شده در مرحله پی جویی آزبست. ۶۴

جدول ۳-۳برنامه زمان بندی شده در مرحله اکتشاف مقدماتی آزبست. ۶۵

جدول ۳-۴برنامه زمان بندی شده در مرحله اکتشاف تفضیلی آزبست. ۶۷

جدول ۳-۵درصد تغییرات واردات جهانی آزبست. ۷۹

جدول ۳-۶روند صادرات جهانی آزبست. ۸۱

جدول ۳-۷هزینه های سرمایه گذاری برای راه اندازی یک معدن آزبست (میلیون ریال) ۸۴

جدول۳-۷٫ ۸۵

جدول ۴-۱درصد مصرف آزبست در ایران و دنیا در صنایع مختلف.. ۹۰

جدول۴-۲درجه بندی آزبست) نوع کریزوتیل( کبک ارائه شده به وسیله شرکت معدنی آزبست کبک. ۹۱

جدول ۴-۳ مهمترین خواص مکانیکی کروسیدولیت و کریزوتیل و آموسیت در آزبست سیمانی………۹۵

جدول  ۴-۴ مصارف و خواص مهم آزبست در صنایع مختلف.. ۱۰۲

جدول۴-۵تولید لوله سیمان آزبستی در سال. ۱۰۴

جدول ۴-۶ تولید ورقه های سیمان آزبستی در سال. ۱۰۵

جدول ۴-۷ برآورد میزان تولید لوله و ورق سیمان آزبستی و میزان مصرف ظاهری آزبست. ۱۰۶

جدول ۴-۸ مواد جایگزین آزبست و ضررهای احتمالی آن. ۱۱۲

 پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

فهرست تصاویر

شکل ۱-۱ کانیهای آزبست به تفکیک گروه ۱۷

شکل ۲-۱  منحنیهای مقاومت در برابر اسید برای الیاف آزبست. ۳۳

شکل ۲-۲ساختمان لایه های کریزوتیل. ۴۱

شکل ۲-۳الیاف کریزوتیل زیر میکروسکوپ الکترونی ۸۰۰۰ x. 43

شکل ۲-۴الیاف آموسیت ناحیه پنجی آفریقای جنوبی زیر میکروسکوپ الکترونی ۵۰۰۰ x. 43

شکل۲-۵الیاف آنتوفیلیت جورجیا زیر میکروسکوپ الکترونیکی (x5000) 44

شکل ۳-۱نمودار یک خط جریان کار در کارخانه کانه آرایی پنبه نسوز. ۶۹

شکل ۳-۲نمودار ساده کانه آرایی منطقه کانادا ۷۱

شکل ۳-۳نمودار ساده کانه آرایی آزبست به روش تر. ۷۵

شکل۳-۴روند تغییرات واردات جهانی آزبست. ۷۹

 پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

مقدمه:

کانیهایی که دارای بافت الیافی بوده و اصطلاحاً آزبست نامیده می‌شوند بدلیل داشتن خصوصیات

ویژه‌ای نظیر مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا، استحکام کششی زیاد و

…تاکنون در بیش از سه هزار فراورده متفاوت بمصرف رسیده است

آزبست شامل آزبست کریزوتیل، آموزیت، کروسیدولیت، تریمولیت و آزبست آنتوفیلیت، آزبست

اکتینولیت و دیگر مینرال هایی که ازنظر شیمیایی در آنها تغییراتی داده شده است، می باشد .

مواد حاوی آزبست به هرگونه ماده ای که بیش از ۱% آزبست داشته باشد گفته میشود.

طول الیاف آزبست متفاوت بوده و از یک میلیمتر تا حدود ۱۰ میلیمتر مى رسد.

عیار نظرى آزبست به طور میانگین،۴-۳تعیین شده است .

به دلیل داشتن خصوصیات ویژ ه ای نظیر مقاومت شیمیایی و حرارتی بالا، استحکام

کششی زیاد و تاکنون در بیش از سه هزار فراورده متفاوت بمصرف رسیده است .

اما علیرغم مصرف زیاد آن در گذشته، امروزه بدلیل عوارض نامطلوب زیست محیطی

و انتشار الیاف زیان‌آور آن، چه در خلال فرایندهای فراوری و تولید و چه در تهیه محصولات

آزبستی و حتی مصرف آنها،‌استفاده از این ماده در بسیاری از موارد محدود

و حتی در برخی کشورهای پیشرفته ممنوع گردیده است.

 

در این پروژه سعی گردیده تا ضمن بررسی خطرات تولید و مصرف آزبست،

از نظر بهداشت صنعتی، راههای مبارزه با آن و کاهش اثرات نامطلوب

زیست محیطی از طریق انجام اقدامات حفاظتی ونیزرویکردها

نودرمصرف بررسی گردد و در مطالعه موردی در این زمینه نیز

بطورمختصر به بررسی فرایند استخراج و تولید در تنها معدن و کارخانه تولید

آزبست در ایران (معدن آزبست حاجات نهبندان – جنوب بیرجند) و راههای

انتشار الیاف و پیشنهاد انجام اقدامات حفاظتی ممکن خواهیم پرداخت.

 پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

فصل اول

تاریخچه آزبست

 

۱-تاریخچه آزبست[۱]

پنبه کوهی در فارسی قدیم به نام آذرشست معروف بوده است که شاید آسبست از همین کلمه

گرفته شده باشد و از حدود ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است .

گروهی واژه آزبست را از زبان یونانی می دانند که به معنی غیر قابل اشتعال و نابود نشدنی می باشد.

از سرپانتین[۲] در کتاب الجماهر به نام مهره مار نام برده شده است که برخی آن را مهره مار دانسته اند،

به علاوه به آن مارسنگ و در عربی حجرالحیه نیز گفته می شد .

 پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

در گذشته عقیده بر این بود که سرپانتین ها خاصیت پادزهر دارند و ضد مارگزیدگی و اسهال می باشند .
موضوع آزبست و کاربردهای آن متعلق به قرون اخیر نبوده و سابقه ای در حدود ۴۵۰۰ سال قبل را دارد

که در آن زمان در فنلاند از این ماده معدنی جهت ساخت ظروف گلی استفاده می شده است .

در ۴۳۶ سال قبل از میلاد مسیح مجسمه ساز یونانی کالیماکوس[۳] آن را به عنوان فتیله در

لامپ طلایی معبد پالاس[۴] آتن به کاربرد که این معبد همیشه روشن نگه داشته می شد .

دست کم از دو هزار سال قبل از آزبست برای تهیه لباس ضد آتش استفاده می شده است]۱ [

پلینی در ۵۰ سال پیش از میلاد از آن به عنوان کتان نادر نام برده و پلوتارک[۵] مورخ مشهور

به کاربرد آزبست به عنوان فتیله دائمی اشاره می کند .ضمن حفاریهای باستان شناسی

شهر پمپی که در انفجار کوه آتشفشان وزوو در سال ۷۹ میلادی منهدم شد ‌تکه هایی

از آزبست به دست آمد که معلوم گردید تکه هایی از لباسهایی بوده که پادشاهان را درآن می پیچیدند .

همچنین گفته شده که شارلمانی امپراطور معروف فرانسه سفره ای از آزبست داشته

که با گذاشتن آن در آتش پاک می شده است .  همچنین یک دستمال آزبستی متعلق

به فردیناند سوم در خزانه پادشاهی وین موجوداست.
پلینی[۶] همچنین به مشکلات ناشی از آزبست و استفاده از ماسکهای ویژه جهت

جلوگیری از ورود غبار آزبست به ریه ها اشاره می کند . همچنین هرودت در ۴۵۰

سال قبل از میلاد نقل می کند که چگونه رومیها آزبست را از کوههای آلپ

و اورال استخراج می کردند و مردگان خود را قبل از سوزاندن در پارچه ای از آزبست

می پیچیدند تا بهتر بتوانند خاکستر مرده را جمع آوری کنند.

با این وجود تا سال ۱۸۹۰ میلادی از آزبست استفاده صنعتی نمی شد .

در سال ۱۸۸۰ تولید سالانه آزبست ۵۰۰ تن بود که در سال ۱۹۳۰ این مقدار به ۲۰۰۰۰۰ تن در سال رسیده بود .

در سال ۱۸۹۳ یک واحد کاغذ سازی در استرالیا در محصولات خود ، آزبست را به کاربرد

و از آن زمان بردامنه کاربرد و مقدار مصرف آزبست افزوده شده است . در سال ۱۹۱۲ یک مهندس ایتالیایی اولین

دستگاه ساخت لوله های آزبست سیمانی را ابداع کرد. در سالهای بعد کاربردهای دیگری

برای آزبست ابداع شد که از آن جمله می توان با استفاده از آزبست در تهیه لباسهای ضد آتش ،

پرده های ایمنی در سالنهای نمایش ، لنت ترمز ،‌صنایع آزبست سیمان و … اشاره کرد.

بشر از دیرباز آزبست را می‌شناخته و با فواید آن آشنا بوده است، اطلاعات زیادی از پیشینه

این ماده موجود است و شواهد مصرف آن از نظر تاریخی به عصر حجر برمیگردد.

اولین بار تئوفراستوس[۷] که از شاگردان ارسطو بود در کتاب خود بنام درباره سنگها

به ماده بدون نامی، شبیه چوب پوسیده که در اثر اختلاط با نفت می سوزد،

بدون آنکه آسیبی ببیند در ۳۰۰ سال قبل از میلاد اشاره کرده است که بعد ها

این ماده آزبست نام گرفت. در ساختمان آزبست، پنبه کوهی یا پنبه نسوز عناصری مانند

سیلیس، منیزم و آهن وجود دارد. آزبست در طبیعت به رنگهای سفید، قهوه ای و آبی به چشم می خورد]۸ [

 پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن

توضیحات تکمیلی

حجم فایل

668.71 KB

فرمت فایل

word

تعداد صفحات

135

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پروؤه آزبست کاربرد ها و مشکلات ناشی از آن”
بالا