3,000 تومان

احداث مرغداري گوشتي به ظرفيت ۱۰۰۰۰ قطعه در ورامین

 

 

 

 

احداث و ايجاد مرغداري گوشتي ده هزار قطعه اي در زمين استيجاري كه مدت زمان اجاره حداقل ۱۰ سال مي باشد. مدت زمان اجرائي طرح تا زمان بهره برداري حداكثر به مدت يكسال مي باشد و از ابتداي سال

 

 

پروژه احداث مرغداری گوشتی به ظرفیت ۱۰۰۰۰ قطعه در ورامین

3,000 تومان