پروژه فولاد | دانشکده ها پروژه فولاد مرجع فایلهای دانشجویی و دانش اموزی

4,000 تومان

پروژه فولاد

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالبعنوان

صفحه

مقدمه.2معرفي پروژه.. 2مشخصات مصالح. 3ستون گذاري ، تير ريزي 4تعيين سيستم هاي باربر 5بارگذاري ثقلي.. 5توزيع بار ثقلي.. 15بارگذاري زلزله. 25تحليل تقريبي قاب

 

پروژه فولاد
پروژه فولاد

4,000 تومان