کارآفرینی تولید پودر و روغن ماهی | دانشکده ها

3,200 تومان

کارآفرینی تولید پودر و روغن ماهی

 

 

 

 

 

مقدمه:

به دليل وجود منابع غني و دست نخورده فانوس ماهيان در آبهاي جنوب ايران، اين نوع ماهي بعنوان

 

ماده اوليه عمده در توليد پودر و روغن ماهي مورد استفاده قرار مي گيرد. این نژاد از ماهی 

 

کارآفرینی تولید پودر و روغن ماهی
کارآفرینی تولید پودر و روغن ماهی

3,200 تومان