کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه

4,000 تومان

کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه

 

حسابداري ركن اصلي نظام اطلاع رساني مالي و اقتصادي هر جامعه به شمار مي رود رياست محترم

کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه

موضوع:کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه تهيه کننده: ناصر ظفری استاد:

جناب آقای مسعود کیانی

تابستان 89

فهرست مطالب

عنوان                                                 صفحه

مقدمه———————————————– 4

فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي—————————- 5

فصل اول : آشنايي با مكان كارآموزي

آشنايي با مكان كارآموزي———————— 7

اهداف سازمان———————————– 8

وظايف سازمان———————————– 9

چارت سازماني———————————– 10

فصل دوم : بررسي سيستم  حسابداري اداره ي برق

آشنايي با مفاهيم و اصول حسابداري————— 12

سيستم حقوق و دستمزد—————————- 17

فرمهاي مورد استفاده در اداره——————- 18

تراز آزمايشي———————————– 46

ثبت هاي مربوط به اداره————————- 47

بستن حسابها———————————— 47

ترازنامه————————————— 50

فصل سوم : نتيجه گيري

نتيجه گيري و پيشنهادات————————- 55

کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه

کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه مقدمه حسابداري ركن اصلي نظام اطلاع رساني مالي و اقتصادي هر جامعه به شمار مي رود رياست محترم جمهوري سابق در پيام مورخ 2/6/1380 به اولين مجمع جامعه حسابداران رسمي ايران فرمود:

«پاسخگويي در عرصه ي اقتصادي و در هر عرصه اي، زماني ميسر است كه اطلاعات معتبر و شفاف در اختيار قرار گيرد.

جامعه ي حسابرسان با تامين و ارزيابي اطلاعات مالي معتبر به تصميم گيرندگان براي اتخاذ تصميمات اقتصادي آگاهانه و استفاده ي بهينه از منابع محدود، افزايش بهره وري و در نهايت پاسخگويي، كمك شايان مي كند.»

افراد هر جامعه اي به منظور خود نياز به تصميم گيري هاي صحيح اقتصادي و مالي دارند و براي انجام تصميمات فوق وجود اطلاعات اقتصادي و مالي مناسب و صحيح از ضرورتهاي اجتناب ناپذير است.

حسابداري، حوزه اي از فعاليتهاي خدماتي است كه مي تواند اطلاعات اقتصادي و مالي را در قالب گزارش مالي فراهم سازد.

واحدهاي اقتصادي براي اتخاذ تصميمات آگاهانه در مورد کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه رويدادهاي مالي از قبيل خريد و فروش و ارائه خدمات نياز به اطلاعات دارند كه بخشي از اين اطلاعات توسط حسابداران تهيه و ارائه مي شود.

فرم خلاصه اطلاعات كارآموزي

حسابداران با استفاده از داشتن تجربه و ابزار مناسب ابتدا اطلاعات مربوط به فعاليتها و رويدادهاي مالي را شناسايي و اندازه گيري كرده، پس به پردازش آنها اقدام نمايد و در نهايت خلاصه اطلاعات را به شكل صورت با گزارش هاي مالي در اختيار كساني قرار مي دهند.

فصـل اول

آشنايي كلي با مكان كارآموزي

كارآموزي اينجانب در شركت توزيع نيروي برق شهرستان ايذه قسمت حسابداري و درآمد امور برق كه در ابتداي بلوار ورودي شهر واقع شده است انجام پذيرفت.

كه در ابتدا اطلاعاتي در خصوص تاريخچه تشكيل اين شركت، چگونگي و نحوه ي خدمات رساني نيرو به مشتركين اين شهرستان داده مي شود.

محلي كه در حال حاضر به عنوان اتفاقات، عمليات و خدمات مشتركين برق ايذه (نيروگاه سابق) مي باشد کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه در سال 1346 به نام موتور خانه شهرداري كه در واقع خدمات برق رسانـي به مردم زير نظـر شهـرداري انجـام مي گرفت معروف بوده است كه توسط سه ژنراتور ديزلي بافت قديمي اين شهرستان را تغذيه مي نمود.

و در سال 1352 بهره برداري و نگهداري برق اين شهر رسماً تحويل سازمان برق گرديد. وضعيت ساختماني تاسيسات اداره ي مركزي برق ايذه شامل يك اداره مركزي مي باشد كه خود تشكيل شده از دفتر رئيس ـ دفتر حراست اداره ـ مهندسي ـ اداره حسابداري و اداره درآمد ـ ا داره مشتركين ـ خدمات و پشتيباني ـ قسمت عمليات مي باشد. و يك سالن انبار و محوطه انبار و قسمت نگهباني كه در قسمت ورودي قرار دارد و 5 واحد منازل مسكوني كه در انتهاي محوطه واقع شده اند.

شركت توزيع نيروي برق استان خوزستان كه به عنوان پيمانكار زير مجموعه ي برق منطقه اي استان خوزستان مي باشد.

امور برق شهرستان ايذه دهدز با مديريت منفك را شامل مي شود يعني به طور كلي كليد شهرستان هاي خوزستان بجز اهواز زير نظر شركت توزيع برق خوزستان فعاليت مي نمايند.

 

مشخصات شركت توزيع نيرو

شركت توزيع نيروي برق خوزستان شركتي است خدماتي كه مسئوليت آن ارائه برق مداوم و مطمئن به مشتركين و نگهداري از شبكه هاي موجود و همچنين تامين برق متقاضيان مي باشد از اين رو شركت با اجراي سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد (2600) و سيستم ايمني و بهداشت شغلي بر اساس استاندارد-800/OHSAS خود را نسبت به برآوردن خواسته هاي كيفي،کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه ايمني و بهداشتي متعهد مي داند.

هدف اصلي رضايت مشتركين و متقاضيان بر اساس ضوابط و استانداردهاي وزارت نيرو در چهار چوب قوانين ملي با توجه به موارد ذيل مي باشد.

اهداف سازمان

1ـ تامين برق متقاضيان در حداقل زمان ممكن

2ـ كاهش زمان خاموشي ها تلفات شبكه

3ـ بهبود سيستم روشنايي معابر

4ـ ارائه خدمات مطلوب به مشتركين و متقاضيان

5ـ ارتقاء سطح سلامت و بهداشت كاركنان

6ـ رعايت ضوابط ايمني و بهداشت توسط كاركنان و تامين كنندگان

7ـ توسعه منابع انساني به عنوان با ارزش ترين سرمايه شركت.

وظايف سازمان

1ـ بهسازي منابع انساني از طريق آموزشهاي منظم و ايجاد نظامهاي انگيزش براي كاركنان

2ـ انجام اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي براي بهبود مداوم سيستم

3ـ اصلاح و بهينه سازي

4ـ نگهداري و توسعه شبكه هاي موجود

مدير عامل از طريق گزارش منظم نماينده مديريت و برگزاري جلسه بازنگري مديريت از كارايي و اثر بخشي سيستم اطمينان حاصل مي نمايد.

فصـل دوم

بررسي سيستم حسابداري اداره برق

حسابداري

شناسايي، اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادي به استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود.

 

شخصيت حسابداري

واحد اقتصادي مشخص و جداگانه است كه اطلاعات و گـزارش هاي حســابداري فقط در مـورد آن تهيه مي شود.

 

اصول پذيرفته شده حسابداري

صورتها و گزارش هاي مالي بايستي با رعايت استاندارهاي حسابداري تهيه شوند. مفاهيم و اصول حسابداري مجموعه اي از ميثاقها، قواعد، روشها و رويه هايي است كه به عنوان دستور العمل شناسايي و پردازش رويدادهاي مالي براي تهيه صورتها و گزارش هاي مالي در طول زمان تجربه شده تغيير كرده و كامل شده است.کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه اصول پذيرفته شده حسابداري شامل: تفكيك شخصيت ـ تداوم فعاليت ـ دوره مالي ـ اصل پولي ـ اصل بهاي تمام شده ـ اصل تحقق درآمد و اصل ثبات و اصل و افشا و اهميت.

اصل بهاي تمام شده

اصل بهاي تمام شده بيان مي كند كه دارايي ها و خدمات خريداري شده بايد به بهاي تمام شده واقعي خود كه آن را بهاي تمام شده تاريخي نيز مي گويند ثبت شوند، مبلغ پرداختي در مبادله ملاك قرار مي گيرد و بهاي تمام شده معادل ارزش نقدي هر مبادله مي باشد.

اصل افشاء

طبق اين اصل دعاوي بر عليه شركت، روشهاي حسابداري معاملات با اشخاص وابسته بايد در يادداشت پيوست بيايد و افشاء شود.

 

اصل تحقق درآمد

در جريان ورود وجه نقد با ساير دارائي ها، ناشي از فعاليت تجاري بوده و حقوق صاحبان سهام را افزايش دهد يا به عبارت ديگر افزايش ناخالص دارايي يا كاهش بدهي ها كه ناشي از فعاليت تجاري بوده و منجر به افزايش سرمايه شركت شود.

و شرايط تحقق درآمد:

1ـ تكميل فرآيند كسب سود  2ـ معامله و داد و ستد واقع شده باشد.

4 اصل ثبات رويه :

بر اساس اين اصل بايد دوره از روش ها و رويه هاي يكنواخت استفاده كنند. ثبات رويه مقايسه صورتهاي مالي يك دوره را با دوره بعد امكانپذير مي سازد.

نكته: براي امكان مقايسه نتايج مالي، ثبات رويه در استفاده از اصول حسابداري از سالي به سال ديگر بايد رعايت گردد.کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه اين اصل به اين معني نيست كه تمامي واحدهاي تجاري موجود در يك صنعت بايد از روش حسابداري

تعداد صفحات

فرمت فایل

حجم فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کارآموزی بررسي سيستم حسابداري اداره برق شهرستان ايذه”
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن