2,000 تومان

گام به گام زبان انگلیسی هفتم

  1. واژگان و ترجمه تمامی مکالمه ها
  2. ایستگاه یادگیری
  3. موارد مهم و سوالات امتحانی
  4. ارایه گرامرهای مربوط در هر درس
  5. ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندی
  6. آزمون های دی و خرداد همراه با پاسخ بارم بندی
  7. پاسخ ارزشیابی مستمر
گام به گام زبان انگلیسی هفتم

2,000 تومان