3,200 تومان

گام به گام عربی هفتم

  • – واژگان تازه
  • 2- ترجمه متن ها ی کتاب عربی
  • 3- پاسخ پرسشهای کتاب درسی
  • 4- بدانیم
  • 5- ایستگاه یادگیری
  • 6- ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ ارزشیابی مستمر با بارم بندی
گام به گام عربی هفتم

3,200 تومان