فعالیت های علوم هشتم فصل ۱ تا ۱۴

6 سفارش‌ها
#
در انبار
18,000 تومان 6,000 تومان

توضیحات

گام به گام علوم تجربی پایه هشتم فصل 1 تا 14فعالیت های علوم هشتم فصل ۱ تا ۱۴

گام به گام علوم تجربی پایه هشتم فصل ۱ تا ۱۴

پاسخ فعالیت، فکر کنید و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۱ مخلوط و جدا سازی مواد

گام به گام علوم تجربی پایه هشتم فصل 1 تا 14

علوم تجربی

شامل:
+ خود را بیازمایید
+ فعالیت ها
+ فکر کنید ها
+ آزمایش کنید ها
+ گفت و گو کنید ها

پاورپوینت علوم تجربی هشتم فصل ۲ تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

پاورپوینت علوم تجربی هشتم فصل 2 تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

علوم تجربی

 شامل:

+ خود را بیازمایید
+ فعالیت ها
+ فکر کنید ها
+ آزمایش کنید ها
+ گفت و گو کنید ها
+ اطلاعات جمع آوری کنید ها

فصل۲: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

پاورپوینت پاسخ فعالیت، فکر کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۳ از درون اتم چه خبر

پاورپوینت پاسخ فعالیت، فکر کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل 3 از درون اتم چه خبر

علوم تجربی هشتم فصل ۳ از درون اتم چه خبر

علوم تجربی

شامل:
+ خود را بیازمایید
+ فعالیت ها
+ فکر کنید ها
+ گفت و گو کنید ها

فصل۳: از درون اتم چه خبر

پاورپوینت پاسخ فعالیت و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۴ تنظیم عصبی

پاورپوینت پاسخ فعالیت و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۴ تنظیم عصبی

گام به گام علوم تجربی پایه هشتم فصل ۱ تا ۱۴

علوم تجربی هشتم فصل ۴ تنظیم عصبی

علوم تجربی

شامل:
+ فعالیت ها
+ اطلاعات جمع آوری کنیدها
+ گفت و گو کنیدها

فصل۴: تنظیم عصبی

پاورپوینت پاسخ فعالیت، فکر کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل 5 حس و حرکت

پاورپوینت پاسخ فعالیت، فکر کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۵ حس و حرکت

علوم تجربی

شامل:
+ فعالیت ها
+ تحقیق و پژوهش‌ ها
+ آزمایش کنید ها
+ اطلاعات جمع آوری کنیدها
+ گفت و گو کنیدها

فصل۵: حس و حرکت

پاورپوینت پاسخ تحقیق و پژوهش و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۶ تنظیم هورمونی

پاورپوینت پاسخ تحقیق و پژوهش و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل 6 تنظیم هورمونی

گام به گام علوم تجربی پایه هشتم فصل ۱ تا ۱۴

علوم تجربی هشتم فصل ۶ تنظیم هورمونی

علوم تجربی

شامل:
+ تحقیق و پژوهش‌ ها
+ اطلاعات جمع آوری کنیدها
+ گفت و گو کنیدها

فصل۶: تنظیم هورمونی

پاورپوینت پاسخ فعالیت،آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۷ الفبای زیست فناوری

پاورپوینت پاسخ فعالیت،آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل 7 الفبای زیست فناوری

گام به گام علوم تجربی پایه هشتم فصل ۱ تا ۱۴

علوم تجربی هشتم فصل ۷ الفبای زیست فناوری

علوم تجربی

شامل:
+ فعالیت ها
+ آزمایش کنید ها
+ گفت و گو کنیدها
فصل۷: الفبای زیست فناوری

پاورپوینت پاسخ فعالیت،آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۸ تولید مثل در جانداران

پاورپوینت پاسخ فعالیت،آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل 8 تولید مثل در جانداران

گام به گام علوم تجربی پایه هشتم فصل ۱ تا ۱۴

علوم تجربی هشتم فصل ۸ تولید مثل در جانداران

علوم تجربی

شامل:
+ فعالیت ها
+ آزمایش کنید ها
+ گفت و گو کنیدها
+ اطلاعات جمع آوری کنید

پاورپوینت پاسخ فعالیت، آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۹ الکتریسیته

پاورپوینت پاسخ فعالیت، آزمایش کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل 9 الکتریسیته

گام به گام علوم تجربی پایه هشتم فصل ۱ تا ۱۴

علوم تجربی هشتم فصل ۹ الکتریسیته

علوم تجربی

شامل:
+ فعالیت ها
+ آزمایش کنید ها
+ گفت و گو کنیدها
+ اطلاعات جمع آوری کنید
فصل۹: الکتریسیته

پاورپوینت پاسخ فعالیت ها و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۱۰ مغناطیس

پاورپوینت پاسخ فعالیت ها و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل 10 مغناطیس

علوم تجربی هشتم فصل ۱۰ مغناطیس

علوم تجربی

شامل:
+ فعالیت ها
+ آزمایش کنید ها

فصل۱۰: مغناطیس

پاورپوینت پاسخ فعالیت ها و تحقیق و پژوهش های علوم تجربی هشتم فصل ۱۱ کانی‌ ها

پاورپوینت پاسخ فعالیت ها و تحقیق و پژوهش های علوم تجربی هشتم فصل 11 کانی‌ ها

علوم تجربی هشتم فصل ۱۱ کانی‌ ها

علوم تجربی

شامل:
گفت و گو کنید صفحه ۹۳
تحقیق و پژوهش صفحه ۹۳
تحقیق و پژوهش صفحه ۹۴
فعالیت صفحه ۹۴ (کانی بسازید)
تحقیق و پژوهش صفحه ۹۵
تحقیق و پژوهش صفحه ۹۶
تحقیق و پژوهش صفحه ۶۹

فصل۱۱: کانی‌ ها

پاورپوینت پاسخ فعالیت و فکر کنید های علوم تجربی هشتم فصل ۱۲ سنگ‌ ها

پاورپوینت پاسخ فعالیت و فکر کنید های علوم تجربی هشتم فصل 12 سنگ‌ ها

علوم تجربی هشتم فصل ۱۲ سنگ‌ ها

علوم تجربی

شامل:
فکر کنید صفحه ۹۸
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۹۸
فکر کنید صفحه ۹۹
فعالیت صفحه ۹۹
فکر کنید صفحه ۱۰۰
تحقیق و پژوهش صفحه ۱۰۱
فکر کنید صفحه ۱۰۲
فکر کنید صفحه ۱۰۲
تحقیق و پژوهش صفحه ۱۰۳

پاورپوینت پاسخ فعالیت، فکر کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۱۳ هوا زدگی

پاورپوینت پاسخ فعالیت، فکر کنید و گفت و گو کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل 13 هوا زدگی

علوم تجربی هشتم فصل ۱۳ هوا زدگی

علوم تجربی

شامل:
فکر کنید صفحه ۱۰۵
فعالیت صفحه ۱۰۵
تحقیق و پژوهش صفحه ۱۰۶
فکر کنید صفحه ۱۰۶
فکر کنید صفحه ۱۰۷
گفت و گو کنید صفحه ۱۰۷ 
فعالیت صفحه ۱۰۷
گفت و گو کنید صفحه ۱۰۸
فکر کنید صفحه ۱۰۸

فصل۱۳: هوا زدگی

پاورپوینت پاسخ فعالیت ها، فکر کنید و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل ۱۴ نور و ویژگی‌ های آن

پاورپوینت پاسخ فعالیت ها، فکر کنید و آزمایش کنیدهای علوم تجربی هشتم فصل 14 نور و ویژگی‌ های آن

علوم تجربی هشتم فصل ۱۴ نور و ویژگی‌ های آن

علوم تجربی

شامل پاسخ:
فعالیت صفحه ۱۱۲
فعالیت صفحه ۱۱۳
فکر کنید صفحه ۱۱۳
فکر کنید صفحه ۱۱۴
فعالیت صفحه ۱۱۴
فعالیت صفحه ۱۱۵
آزمایش کنید صفحه ۱۱۶
خود را بیازمایید صفحه ۱۱۷
فعالیت صفحه ۱۱۷
آزمایش کنید صفحه ۱۱۸
آزمایش کنید صفحه ۱۱۹
فعالیت صفحه ۱۲۰
فکر کنید صفحه ۱۲۰
آزمایش کنید صفحه ۱۲۱
خود را بیازمایید صفحه ۱۲۲
فعالیت صفحه ۱۲۲
آزمایش کنید صفحه ۱۲۳
خود را بیازمایید صفحه ۱۲۳
فعالیت صفحه ۱۲۳
فکر کنید صفحه ۱۲۴
آزمایش کنید صفحه ۱۲۵
فکر کنید صفحه ۱۲۵
خود را بیازمایید صفحه ۱۲۶
فعالیت صفحه ۱۲۶

گام به گام علوم تجربی پایه هشتم فصل ۱ تا ۱۴

توضیحات تکمیلی

فرمت فایل

پاورپوینت

1 دیدگاه برای فعالیت های علوم هشتم فصل ۱ تا ۱۴

  1. محمد

    تشکر مرسی

دیدگاه خود را بنویسید

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بالا