حراج!

امروز می خوایم در این پست برای کاربران دانشکده ها تمام فعالیت های علوم هفتم از فصل ۱ تا فصل پانزده قرار بدیم  پیشنهاد می کنیم فرصت رو از دست ندین و تمامی سوالات علوم هفتم فصل ۱ تا ۱۵ را با قیمت مناسب فقط ۶۰۰۰ هزار تومن خریداری کنید

که این قیمت حتی به قیمت یک پفک نمکی هم نمیشه .

ما بطور نمونه در قسمت پایین در مورد پاسخ سوالات علوم هفتم توضیحاتی خواهیم داد.

و برای دانلود فصل یک تا پانزده به صورت تکی هم در قسمت پایین برای شما خواهیم گذاشت.

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم فصل ۱ تا ۱5پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل ۱ تجربه و تفکر

h

سوالات علوم هفتم فصل ۱ تا ۱۵

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم فصل ۱ تا ۱۵ این فایل کتاب هفتم علوم از فصل یک تا فصل پانزده در یک فایل فشرده آماده برای معلمان عزیز دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

از فصل یک تا پنچم فرمت فایل پاورپوینت و پی دی اف بقیه فصلها فرمت پی دی اف

علوم تجربی هفتم فصل ۱ تجربه و تفکر

سوالات علوم هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۴
فعالیت صفحه ۵
گفت و گو کنید صفحه ۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵

علوم تجربی هفتم فصل۲ اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۷
فعالیتهای صفحه ۸
فعالیتهای صفحه ۹
خود را بیازمایید صفحه ۹
گفت و گو کنید صفحه ۱۱

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۳ اتم ها الفبای مواد

علوم تجربی هفتم فصل۳ اتم ها الفبای مواد

فعالیتهای علوم هفتم

شامل:
فعالیت صفحه۱۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۵
فعالیت صفحه ۱۵
فعالیت صفحه ۱۶
فکر کنید صفحه ۱۶
آزمایش کنید صفحه ۱۸
فکر کنید صفحه ۱۹
فعالیت صفحه ۲۰
فکر کنید صفحه ۲۱
آزمایش کنید صفحه ۲۲
آزمایش کنید صفحه ۲۲
گفت و گو کنید صفحه ۲۳
آزمایش کنید صفحه ۲۳
فکر کنید صفحه ۲۴

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۴ مواد پیرامون ما

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل4 مواد پیرامون ما

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۴ مواد پیرامون ما

علوم تجربی هفتم فصل۴ مواد پیرامون در دو فایل :پی دی اف و پاورپوینت  بعد از خرید لینک دانلود

این دو فایل رو میتوانید دانلود کنید.

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۲۷
فکر کنید صفحه ۲۸
آزمایش کنید(۱) صفحه۲۹
آزمایش کنید(۲) صفحه ۲۹
فعالیت صفحه ۳۰
گفت و گو کنید صفحه ۳۱
آزمایش کنید صفحه ۳۱
سوال متن صفحه ۳۲
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۲

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۵ از معدن تا خانه

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل5 از معدن تا خانه

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۵ از معدن تا خانه

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۵: از معدن تا خانه

شامل:
فکر کنید صفحه ۳۷
فکر کنید صفحه ۳۹
خود را بیازمایید صفحه ۳۹
فعالیت صفحه ۴۰
آزمایش کنید صفحه ۴۰
آزمایش کنید صفحه ۴۱
فکر کنید صفحه ۴۱
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۳
گفت و گو کنید صفحه ۴۳
فعالیت صفحه ۴۴
فکر کنید صفحه ۴۴
گفت و کو کنید صفحه ۴۵

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۶ سفر آب روی زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل6 سفر آب روی زمین

علوم تجربی هفتم فصل۶ سفر آب روی زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل ۶: سفر آب روی زمین

شامل:
گفت و گو کنید صفحه ۴۷
آزمایش کنید صفحه ۴۷
فعالیت صفحه ۴۸
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۸
آزمایش کنید صفحه ۴۸
فعالیت صفحه ۴۹
خود را بیازمایید صفحه ۵۱
گفت و گو کنید صفحه ۵۲
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۳

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۷ سفر آب درون زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل7 سفر آب درون زمین

علوم تجربی هفتم فصل۷ سفر آب درون زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۷: سفر آب درون زمین

فعالیتهای علوم هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۵۵
آزمایش کنید صفحه ۵۵
فکر کنید صفحه ۵۶
آزمایش کنید صفحه ۵۶
فکر کنید صفحه ۵۷
فعالیت صفحه ۵۷
فکر کنید صفحه ۵۸
گفت و گو کنید صفحه ۵۹
فعالیت صفحه ۶۰
آزمایش کنید صفحه ۶۰
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۶۱
گفت و گو کنید صفحه ۶۱

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۸ انرژی و تبدیل‌های آن

 پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل8 انرژی و تبدیل‌های آن

علوم تجربی هفتم فصل۸ انرژی و تبدیل‌های آن

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۶۳
فکر کنید صفحه ۶۴
آزمایش کنید صفحه ۶۴
خود را بیازمایید صفحه ۶۶
فعالیت صفحه ۶۷
فکر کنید صفحه ۶۷
فعالیت صفحه ۶۸
آزمایش کنید صفحه ۶۸
فکر کنید صفحه ۶۹
خود را بیازمایید صفحه ۷۰
خود را بیازمایید صفحه ۷۱
فکر کنید صفحه ۷۲
فکر کنید صفحه ۷۲

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۹ منابع انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل9 منابع انرژی

علوم تجربی هفتم فصل۹ منابع انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۹: منابع انرژی

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۷۳
فغالیت صفحه ۷۴
فعالیت صفحه ۷۵
فعالیت صفحه ۷۶
فعالیت صفحه ۷۷
فکر کنید صفحه ۷۹

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۰ گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

علوم تجربی هفتم فصل۱۰ گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۰: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۸۳
آزمایش کنید صفحه ۸۳
فعالیت صفحه ۸۴
فعالیت صفحه ۸۴
آزمایش کنید صفحه ۸۵
فکر کنید صفحه ۸۵
فعالیت صفحه ۸۶
آزمایش کنید صفحه ۸۷
فعالیت صفحه ۸۸
آزمایش کنید صفحه ۸۸
فعالیت صفحه ۸۸
فکر کنید صفحه ۸۹
خود را بیازمایید صفحه ۸۹
فعالیت صفحه ۸۹
فکر کنید صفحه ۹۰

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۱ سلول و سازمان بندی آن

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آن

علوم تجربی هفتم فصل۱۱ سلول و سازمان بندی آن

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۱: سلول و سازمان بندی آن

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۹۳
فعالیت صفحه ۹۴
گفت و گو کنید صفحه ۹۵
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۹۵
فعالیت صفحه ۹۷
آزمایش کنید صفحه ۹۷
فعالیت صفحه ۹۸

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۲ سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

علوم تجربی هفتم فصل۱۲ سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۲: سفره سلامت
فعالیتهای علوم هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۱۰۲
آزمایش کنید صفحه ۱۰۲
آزمایش کنید صفحه ۱۰۳
فعالیت صفحه ۱۰۵
فکر کنید صفحه ۱۰۶
فعالیت صفحه ۱۰۶
فعالیت صفحه ۱۰۸
فعالیت صفحه ۱۰۸
فعالیت صفحه ۱۰۹

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۳ سفر غذا

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل13 سفر غذا

علوم تجربی هفتم فصل۱۳ سفر غذا

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۳: سفر غذا

فعالیتهای علوم هفتم

شامل:

فکر کنید صفحه ۱۱۰ علوم تجربی هفتم
فعالیت صفحه ۱۱۲علوم تجربی هفتم
فعالیت صفحه ۱۱۲علوم تجربی هفتم
فکر کنید صفحه ۱۱۲علوم تجربی هفتم
فکر کنید صفحه ۱۱۳علوم تجربی هفتم
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۱۴علوم تجربی هفتم
فکر کنید صفحه ۱۱۵علوم تجربی هفتم
گفت و گو کنید صفحه ۱۱۶علوم تجربی هفتم
فعالیت صفحه ۱۱۶علوم تجربی هفتم

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل ۱۴ گردش مواد

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل 14 گردش مواد

علوم تجربی هفتم فصل ۱۴ گردش مواد

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل ۱۴: گردش مواد

فعالیتهای علوم هفتم

شامل:

گفت و گو کنید صفحه ۱۱۸علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۱۸علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۱۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
آزمایش کنید صفحه ۱۱۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۲۰علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فکر کنید صفحه ۱۲۱علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۲۲علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۲۲علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۳علوم تجربی هفتم فصل ۱۴

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ تبادل با محیط

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل 15 تبادل با محیط

علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ تبادل با محیط

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل ۱۵: تبادل با محیط

فعالیتهای علوم هفتم

شامل:
گفت و گو کنید صفحه ۱۲۵ علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فعالیت صفحه ۱۲۵علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فعالیت صفحه ۱۲۵علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فعالیت صفحه ۱۲۶علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۶علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
گفت و گو کنید صفحه ۱۲۷علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
آزمایش کنید صفحه ۱۲۷علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
آزمایش کنید صفحه ۱۲۸علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فکر کنید صفحه ۱۲۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
گفت و گو کنید صفحه ۱۲۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۵

دانشکده ها | دانلود فایلهای دانشجویی و دانش آموزی | طرح درس، طرح جابر، گام به گام، حل تمرین، حل المسائل, کتاب های دانش آموزی و دانشجویی، نمونه سوالات امتحانی، پاسخ فعالیت ها سوالات درسی, برنامه تدبیر،طرح تدبیر,دانلود طرح توجیهی, طرح کرامت, طرح شهاب, برنامه سالانه, حسابداری, حقوق, اقتصاد, کارآموزی, ریاضی, مدیریت, فلسفه و منطق, علوم اجتماعی, شیمی, فیزیک, محیط زیست, کامپیوتر, مکانیک, پزشکی و...