گزارش کارآموزی ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point

4,000 تومان

گزارش کارآموزی ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point

در آن زمان تنها هدف از طراحی این شبکه حول این محور بود تا هر کامپيوتر به کامپيوتردیگری متصل شود و پيامهاي ارسالي بتوانند از يک نقطه شبکه به هرنقطه ديگر، از مسيرهاي مختلفي

ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point
گزارش کارآموزی ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point

4,000 تومان