گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت

0 سفارش‌ها
#
در انبار
4,000 تومان

توضیحات

گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت

گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گــزارش کـارآمـــوزی دانشکده فنی مهندسی  گروه مکانیک

مکان: نیروگاه  موضوع: سیستمهای تبادل حرارت

استادکارآموزی: جناب آقای مهندس

تابستان ۱۳۸۷

 فهرست مطالب

عنوان

صفحه

 مقدمه

۱

تجهیزات تبخیری

۲

فرایندهای تبخیری در نیروگاه

۲

۱- تبخیر کننده های آب جبرانی

۳

۲- تبخری کننده در فرایندها

۳

۳- تبخیر کننده های مورد استفاده برای انتقال حرارت

۴

۴- دستگاه تقطیرآب نمک

۵

فرآیندهای تبخیری

۵

طبقه بندی مبدلهای تبخیر کننده

۶

مبدل های تبخیری یا سیرکولاسیون اجباری

۷

الف ) تبخیر در پوسته

۷

ب ) تبخیر در لوله

۷

مبدل های تبخیری با سیرکولاسیون طبیعی

۷

الف ) تبخیر در پوسته

۷

ب ) تبخیر در لوله

۷

محدودیتهای شار حرارتی و اختلاف درجه حرارت

۸

۱- شار حرارتی

۹

۲- ضریب فیلم

۹

رابطه میان حداکثر شار و حداکثر ضریب فیلم

۹

۱- تبخیر در پوسته

۱۰

الف ) تبخیر کننده با ریبویلر دارای پمپ با جوشش همزمان

۱۰

ب ) تبخیر کننده یا ریبویلر دارای پمپ یا محدوده جوشش

۱۱

پ ) تبخیر کننده های سیرکولاسیون اجباری ریبویلر محلول های آبی

۱۳

۲- تبخیر در لوله ها

۱۴

الف ) تبخیر کننده ریبویلر دارای پمپ یا بدون محدوده جوشش

۱۴

ب ) تبخیر کننده یا ریبویلر محلول آبی با سیرکولاسیون اجباری

۱۴

مبدلهای تبخیری سیرکولاسیون طبیعی

۱۴

۱- تبخیر در پوسته

۱۴

الف ) ریبویلر کتری مانند ؛

۱۴

ب ) سردکن

۱۶

پ ) دسته لوله ها درون ستون

۱۶

ت ) ریبویلر ترموسیفون افقی

۱۷

۲- تبخیر در لوله ها

۱۷

فصل دوم : اواپراتور

۱۹

۱- اواپراتورهایی که به وسیله تبادل حرارتی انجام می دهند

۱۹

۲- اواپراتورهایی که با مبرد ثانویه تبادل حرارتی انجام می دهند

۲۰

۳- اواپراتورهایی که به صورت طبیعی با محیط خود تبادل حرارتی می کنند

۲۱

نقش اواپراتور در سیکل های تبرید

۲۱

نقش اواپراتور

۲۳

سیکل های استاندارد تراکمی بخار

۲۳

عملکرد اواپراتور

۲۵

سیستم تبرید بخار افشانی

۲۵

نقش اواپراتور

۲۶

سیستم های چند اواپراتوره

۲۷

۱-  یک کمپرسور و دو اواپراتور

۲۷

دو کمپرسور و دو اواپراتور

۲۹

فصل سوم : انواع اواپراتور

۳۱

اواپراتورهای صفحه ای

۳۲

اوئاپراتورهای نوع خشک و مرطوب

۳۵

اواپراتورهای جریان طبیعی و اجباری

۳۷

اواپرااتورهای نوع آب سردکن

۳۹

سرکن دو لوله

۳۹

سرد کن لوله ای

۴۰

سرد کن مخزنی

۴۱

فصل چهارم : طراحی مبدل برای آزمایشگاه ترمودینامیک

۴۳

روشهای طراحی و محاسبه ترموهیدرولیکی

۴۸

شرایط هوای گرم ورودی

۴۹

شرایط مبرد R12

۴۹

مرحله ( ۲ ) : انتخاب مبدل

۵۰

( طرف ۱ ) : هوای گرم

۵۰

محاسبه پارامترهای هندسی مبدل

۵۱

مرحله ( ۳ ) محاسبه خواص فیزیک سیال ها

۵۱

طرف ( ۳ ) برای R12

۵۲

مرحله ( ۴ ) : محاسبات افت فشار و تعیین ابعاد اصلی هسته مبدل

۵۳

محاسبه عدد رینولدز

۵۳

مرحله ( ۵ ) : محسابه ضرایب انتقال حرارت

۵۵

ضمایم

۵۷

 

گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت

 مقدمه : گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت با توجه به نیاز بخش صنعت به مبدلهای حرارتی و نقش بسزای این تجهیزات، امیدوارم که توانسته باشم منبعی مفید و در دسترس برای دانشجویان علاقمند به این رشته فراهم آورده باشم . در اینجا لازم می دانم که از زحمات استاد ارجمند جناب آقای مهندس ……………. که در ارائه این پروژه بنده را یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و همچنین امید است که توانسته باشم گوشه ای از زحمات بی کران اساتید ارجمند که برای شکوفایی استعدادهای ما از جان خویش مایه گذاشتند را جبران کنم .

 تجهیزات تبخیری

گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت در صنعت دو نوع اصلی تجهیزات تبخیری لوله ای وجود دارد : دیگهای بخار و مبدلهای تبخیری . در دیگهای بخار مستقیماً انرژی سوخت تبدیل به حرارت نهان تبخیر می شود . در مبدلهای تبخیری عمل احتراق صورت نمی گیرد و فقط حرارت محسوس یا نهان یک سیال به حرارت نهان تبخیر سیال دیگر تبدیل می شود . اگر یک مبدل تبخیری برای تغلیظ تبخیری آب با یک محلول آبی مورد استفاده قرار می گیرد ، اصطلاحاً آن را تغلیظ کننده تبخیری گویند . اگر از مبدل تبخیری برای تغذیه حرارت مورد نیاز به پایین ستونهای تقطیر استفاده شود ( بخار تشکیل شده چه بخار باشد چه بخار ماده دیگر ) آن را ریبویلر گویند . وقتی مبدل تبخیری برای تولید بخار آب و نیز به عنوان جزئی از فرایند تقطیر استفاده نشده باشد آن را تبخیر کننده می نامند .

زمانیکه به منظور تهیه آب خالص یا هر فرایند تغلیظ کردن دیگر ، یک تغلیظ کننده تبخیری به سیستم های تولید انرژی الکتریکی متصل شود آن را تبخیر کننده نیروگاهی می نامند و وقتی از آن برای تغلیظ یک محلول شیمیایی به روش تغلیظ تبخیری آب موجود در حلال استفاده می شود آن را تغلیظ کننده تبخیری شیمیایی می نامند . بر خلاف تغلیظ کننده های تبخیری در ریبویلر ها هدف تأمین بخشی از حرارت مورد نیاز نقطیر بدون انجام تغلیظ می باشد ، اگرچه معمولاً از وقوع چنین پدیده ای نمی توان جلوگیری کرد . در بسیاری از موارد برای ترکیبی از چند دستگاه گوناگون که هر یک از آنها را می توان تغلیظ کننده تبخیری نامید ، نیز از اصطلاح تغلیظ کننده تبخیری استفاده می شود .

فرآیندهای تبخیری در نیروگاه

در نیروگاهها فرآیندهای تبخیری به چهار گروه تقسیم می شوند :

  • تبخیر کننده های آب جبرانی برای تغذیه به دیگ بخار
  • تبخیر کننده های فرآیندی برای تهیه آب خالص
  • تبخیر کننده برای انتقال حرارت
  • دستگاه تقطیر آب نمک

 

۱- تبخیر کننده های آب جبرانی

گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت تبخیر کننده های آب جبرانی ، مقدار آب لازم برای جایگزینی نشت ها و کاستی های که به صورت بخار آب و یا مایع چگالی شده ، از سیستم خارج می شوند را تأمین می کند . این تبخیر کننده ها به مراتب بزرگتر از تبخیر کننده های فرآیندی هستند و معمولاً از نوع یک مرحله ای هستند ، با وجود این بعضی اوقات با توجه به مشخصه های سیکل مایع چگالیده و نیز مقدار آب جبرانی مورد نیاز ، از تبخیر کننده های دو مرحله ای نیز استفاده می شود . امروزه به ندرت می توان نیروگاهی فاقد این تجهیزات پیدا کرد . تبخیر کننده هایی که خودشان کوچک هستند دارای ۱۰۰ تا  ft2 1000 سطح حرارتی می باشند .

۲- تبخیر کننده ها در فرآیندها :

گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت در بسیاری از منابع به صورت مداوم نیاز به مقادیر زیادی آب مقطر می باشد . در این گونه تأسیسات از تبخیر کننده های دو مرحله ای ، سه مرحله ای و یا چهار مرحله ای استفاده می شود . این تبخیر کننده ها حرارت مورد نیاز خود را از بخار آب برداشت شده و یا به طور مستقیم از دیگ بخار دریافت می کنند . انتخاب مراحل بستگی زیادی به ارتباط بین سرمایه گذاری ثابت و ارزش بهره برداری از بخار آب دارد .

در تبخیر کننده های چند مرحله ای که تغذیه آنها به صورت موازی صورت می گیرد ، نیازی نیست که تمام مرحله ها به صورت همزمان کار کند و بنابراین اگر مقدار آب مقطر مورد نیاز تغییر کرد ، می توان تعداد مراحل را تنظیم کرد . معمولاً تبخیر کننده های مورد استفاده برای اینگونه خدمات دارای اندازه متوسط هستند و سطح حرارتی هر یک از پوسته ها مقدار ۵۰۰ تا  ft2 1000 است .

۳- تبخیر کننده های مورد استفاده برای انتقال حرارت :

تبخیر کننده های مورد استفاده در انتقال حرارت ، سیستمهای یک مرحله ای هستند که در آنها یک یا چند پوسته به صورت موازی با یکدیگر قرار دارند و بخار آب را از خروجی یک توربین فشار قوی یا موتور فشار قوی دریافت می کنند . هدف از کاربرد این نوع تبخیر کننده ، چگالش بخار آب تولید شده در دیگ بخار فشار قوی که از درون توربین فشار قوی گذشته می باشد .

سپس مایع چگالیده شده با استفاده از یک چپ افزاینده فشار که مستقیماً به یک دیگ بخار فشار قوی برگردانده می شود و بدین ترتیب مواد فشار قوی به طور مداوم تغذیه می شود ، بدیهی است که محل نصب دیگ بخار و توربین فشار قوی بستگی زیادی به این مدار دارد . با چگالش بخار خروجی از

گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

فرمت فایل

حجم فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش کارآموزی سیستمهای تبادل حرارت”
بالا