4,000 تومان

گزارش کار آموزی اداره مخابرات شیروان

مركز تلفن شيروان در سال 1317 هجري شمسي با يك دستگاه 12 شماره اي مغناطيسي و يك زوج سيم فلزي در ضلع جنوبي ميدان

انقلاب آغاز به كار كرد و به مرورزمان، تا پنجاه شماره افزايش يافت

گزارش کار آموزی اداره مخابرات شیروان

4,000 تومان