گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1

0 سفارش‌ها
#
در انبار
4,000 تومان

توضیحات

گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1

گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1 فصل اول شرح فرآیند B1  و BD تاریخچه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظور سرعت بخشیدن به فعالیت های اجرایی طرحهای توسعه صنایع پتروشیمی و استفاده از مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقدام به تاسیس شرکتهای پتروشیمی سهامی عام بعنوان مجری طرحهای در دست اجرا نمود . در این راستا در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ شرکت پتروشیمی امیرکبیر بعنوان مجری طرح الفین ششم منصوب گردید .

مجتمع پتروشیمی امیرکبیر واقع در بندر امام در جنوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و در سایت ۴ حدوداً شمال غربی مجتمع پتروشیمی بندر امام واقع شده است .

شرکت پتروشیمی امیرکبیر طرح الفین ششم را در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار احداث کرده است . و زمان بهره برداری از اولین واحد یعنیHD  اسفند ماه سال ۱۳۸۱ بوده است . تولیدات میانی این طرح عبارتند از :۵۲۰ هزار تن اتیلن ، ۱۸۵ هزار تن پروپیلن و ۲۰ هزار تن بوتن -۱، ۲۶۰ هزار تن پلی اتیلن سبک خطی، ۱۴۰ هزار تن پلی اتیلن سنگین ، ۳۰۰ هزار تن پلی اتیلن سبک، ۱۳۷ هزار تن بنزین پیرولیز ۵۰ هزار تن بوتادین نفت کوره ( CFO) با ظرفیت ۲۴ هزار تن در سال تولیدات نهایی این مجتمع می باشد .

گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1

گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1 کلیه واحدهای این مجتمع بجز واحد پلی اتیلن سبک هم اکنون در حال تولید است و پیش بینی بهره برداری واحد پلی اتیلن سبک با ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار تن در سال اواخر سال ۱۳۸۷ می باشد .شرکت پتروشیمی امیرکبیر تامین کننده خوراک واحد هیدروژناسیون بنزین پیرولیز شرکت پتروشیمی بوعلی سینا به میزان ۱۳۷ هزار تن در سال نیز می باشد . پروپیلن تولیدی واحد الفین مجتمع به عنوان خوراک در اختیار شرکت صنعتی نوید زرشیمی برای تولید پلی پروپیلن قرار می گیرد . گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1 کاربرد تولیدات پلیمری عمدتاً در لوله گاز و فاضلاب ، جعبه حمل و نقل، اسباب بازیو وسایل خانگی، ظروف مایعات، کیسه پلاستیکی و بطری می باشد. خوراک مورد نیاز مجتمع عبارتند از : رافینت، بوتان، برش C5 ، گاز اتان ، برش های سبک گاز مایع LPG می باشد که تماماً از پتروشیمی های خود منطقه ویژه تامین می شوند

بخش اول : شرح فرآیندB1

واحد بوتن-۱ بمنظور تولید سالانه ۲۰۰۰۰ تن محصول بوتن-۱ از پلیمریزاسیون گاز اتیلن طراحی شده است. محصول بوتن-۱ از ترکیب دو مولکول اتیلن در حضور کاتالیستهای مایع در داخل فاز مایع که اکثرا از خود محصول می باشد بعمل می آید. مهمترین پارامترهایی که در راکتور باید کنترل گردد درجه حرارت و فشار است. گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1 کنترل کننده فشار روی شیر کنترل خوراک ورودی عمل می نماید و کنترل کننده درجه حرارت با فرمان دادن به شیر کنترل واقع درخروجی آب خنک کننده کولر، مقدارجریان آب ورودی را کنترل می کند.درصد تبدیل اتیلن به بوتن- ۱ متاثر از تغییرات درجه فشار و حرارت راکتور است که بعدا تثبیت می شود. پارامتر عملیاتی اصلی و تعیین کننده مقدار جریان کاتالسیت های تزریقی می باشد. شرایط عملیاتی راکتور  به قرار زیر است:

زمان اقامت(hr) در هر پالسدرصد تبدیلدرجه حرارت (۰C)فشار    (barg)
۵/۴۸۵۵۰۲۳

قسمت جداسازی کاتالیست:

محصول خروجی راکتور، همواره مقداری کاتالیست بهمراه دارد. به منظور جدا کردن کاتالیست از محصول و آماده نمودن ان جهت تقطیر، ابتدا محصول به قسمت  جدا سازی فرستاده می شود تا کاتالیست از آن جدا گردد.گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1 اینکارتحت کنترل فشار و حرارت انجام می گردد و کنترل کننده درجه حرارت مقدار بخار ورودی به هیتررا کم و زیاد می نماید. درجه حرارت تبخیر کننده فیلمی به صورتبوسیله سیستم کنترل فشار، بخارورودی به ژاکت آن تنظیم می گردد. فشار این قسمت بوسیله شیر کنترل واقع در مسیر بخارات خروجی از ظرف فلاش درام کنترل و نتظیم می گردد.فشار و دمای عملیاتی فلاش درام به ترتیب barg23 و۰C90 می باشد.

 

قسمت تقطیر:

برای جداسازی محصولات جانبی احتمالی تولید شده در راکتور محصول اصلی در دو مرحله تقطیر می گردد. در مرحله اول محصول از اتیلن تبدیل نشده باقیمانده، جدا شده و در مرحله بعد محصول بوتن-۱ از برش تفکیک می گردد.

محصول برای ارسال به قسمت تقطیر ابتدا بعد از خروج از قسمت جداسازی کاتالیست در ظرف بنامجمع می گردد. فشاردر این ظرف بصورت   کنترل می گردد.

بدین  معنی که توسط شیر کنترل  اتیلن از بالای ظرف بنام  به داده شده و هنگام بالا رفتن فشار مواد از طریق  به شبکه تخلیه و فشار تنظیم می گردد.شرایط عملیاتی ظرف barg5 /21 و۰C45 می باشد.گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1  بمنظور برگشت دادن اتیلن تبدیل نشده به راکتور معمولا فشار برجرا کمی بالاتر از فشار راکتور تنظیم می شود.

مقدار اتیلنی که از برج به راکتور برگشت داده می شود بایستی تحت کنترل فشار باشد و همینطور برای اینکه از تجمع ترکیبات سبک نظیر اتان و متان جلوگیری شود لازم است که این ترکیبات از طریق  واقع در بالای ظرف رفلاکس درام به شبکه تخلیه شود. درجه حرارت برج بوسیله مقدار جریان بخار ورودی به بویلر که از کنترل کننده دمای زیر بستر سوم فرمان می گیرد، کنترل می گردد وشرایط عملیاتی برج فشار barg6/28،دمای رفلاکس درام ۰C37و۸/۰R/D= می باشد.

فشار برج تقطیر بوتن-۱،  بوسیله شیر کنترلی که در خروجی کندانسور برج تعبیه شده است،کنترل می شود.فشار ظرف رفلاکس بوسیله یک خط تعادلی که بین آن ظرف و خروجی بالاسری برج، کشیده شده است نگه داشته می شود.گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1 در صورت نیاز موارد غیر قابل کندانس از طریقبه شبکهتخلیه می گردد. درجه حرارت این برج نیز توسط کنترل کننده درجه حرارت که بصورت  روی کنترل کننده جریان بخار ورودی به ریبویلر تاثیر    می گذارد، کنترل می شود.شرایط عملیاتی برج بوتن-۱ فشارbarg3/4،دمای رفلاکس درام ۰C40و۹/۰R/D= می باشد.

بخش کاتالیست:

کاتالیست اصلی، می باشد که درذخیره می گردد و فعال کننده آن(تری متیل آلومینیوم) می باشد که دربا غلظت ۴% وزنی ذخیره می شود(۴% وزنیو ۹۶% وزنی هگزان).

TEA ازتوسط پمپبهکه نامیده می شود جهت مصرف روزانه ارسال می گردد.گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1 کاتالیست از طریق پمپ و کاتالیستاز طریقجهت تزریق به راکتور ارسال می گردند.قبل از تزریق، مقداری حلال(هگزان یا بوتن-۱) از طریق پمپهای به کاتالیست افزوده شده که این حلال و کاتالیست مورد نظر در با هم مخلوط می شوند    (جهت اختلاطو حلال و جهت اختلاط و حلال   می باشند) و وارد راکتور می شوند.

راکتور:

اتیلن ورودی از مسیر الفین واردشده کهمی باشد(جهت یکنواختی سیال ورودی به کمپرسور) ،کمپرسور فشار اتیلن را از ۸/۲۰ به ۶/۲۸ میرساند.اتیلن خروجی ازکمپرسور وارد (خنک کننده ) می شود و از آنجا به سمت راکتور جریان می یابد.

–  شرایط نرمال راکتور:

 

دبی جرمی (kg/hr)لول راکتور(%)درجه حرارت (۰C)فشار    (barg)
۲۷۶۵۷/۷۳۵۰-۵۱۲۳

پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1

۳ لوپ برای جریانهای ورودی به راکتور وجود دارد که هر کدام شامل یک پمپ و یک مبدل می باشد که ۲ لوپ آن در سرویس و یک لوپ آن آماده باش است. محتویات راکتور از پایین راکتور وارد پمپ ()شده و خروجی از پمپ وارد مبدل (کولر) می گردد، سرد شده و از بالای راکتور وارد آن می گردد. چون واکنش درون راکتور گرما زا است، گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1 این عمل جهت خنک نمودن و کنترل نمودن دمای راکتور جهت جلوگیری ازپلیمریزاسیون ناخواسته انجام می شود (دمای ورودی به، و خروجی از آن  می باشد). لوپ بعدی نیز همین کار را انجام می دهد. هر لوپ که پلیمر بگیرد باید با آب کولینگ بیشتری خنک شده و دمای خروجی ازآن نیز بالاتر خواهد بود. با کنترل دمای مواد خروجیو ورودی به راکتور، دمای خود راکتور نیز کنترل می شود. یکی دیگر از کارهایی که این  لوپها انجام می دهند، مخلوط نمودن و یکنواخت سازی مواد ورودی به راکتور( ، و اتیلن و بوتن-۱) می باشد.

با کنترل دمای راکتور، فشار راکتور نیز کنترل می گردد. و به خروجی یکی ازتزریق شده و وارد راکتور می گردند. بعد از انجام واکنش محتویات راکتور شامل،بوتن-۱،اتیلن،کاتالیستها،و مقدار بسیار جزئی از اتان و متان را خواهیم داشت.

محصول خروجی از راکتور از لوپی که کاتالیست ( و) به آن تزریق نمی شود، گرفته می شود.گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1 این محصول بعد از خروج از راکتور وارد فیلترهایشده( جهت جدا سازی پلیمرهای ناخواسته توسط مشها)،پلیمرهای ناخواسته جدا شده و وارد می گردد. به خروجی پمپهای  ماده آمین جهت توقف واکنش برای جلوگیری از پلیمریزاسیون ناخواسته تزریق می گردد. تزریق آمین توسط انجام می شود.

مواد خروجی ازوارد شده در آنجاشده و آمین با مواد خروجی ازکاملتر ترکیب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول: شرح فرآیند B1  و BD

تاریخچه …………………………………..  ۵

بخش اول : شرح فرآیندB1 ………………………  ۶

قسمت جداسازی کاتالیست………………………. ۶

قسمت تقطیر………………………………… ۷

بخش دوم : شرح فرآیند BD …………………….

خوراک و تبخیر کننده خوراک………………………………………………………….

پیش گاززدایی……………………………….

تقطیر استخراجی مرحله اول…………………….

تقطیر استخراجی مرحله دوم…………………….

تقطیر …………………………………….

فصل دوم : تئوری فرایند واحد B1

ترمودینامیک و سینتیک………………………..

کاتالیست و تئوری واکنش………………………

واکنشهای شیمیایی……………………………

واکنشهای جانبی……………………………..

تشکیل پلیمر………………………………..

مکانیسم واکنش ……………………………..

تولید هگزن…………………………………

سموم فعالیت کاتالیست………………………..

اهمیت کنترل راکتور بوتن-۱……………………

فصل سوم : تقطیر و برج تقطیر

تقطیر و برج تقطیر ………………………….

مخازن ………………………………………

انواع مخازن ……………………………….

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

فرمت فایل

حجم فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش کار پتروشیمی امیر کبیر واحد BDB1”

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بالا