" />گوناگونی گیاهان | درس دوازدهم علوم چهارم ، با فرمت پاورپوینت | دانشکده ها

4,900 تومان

گوناگونی گیاهان علوم چهارم

با فرمت پاورپوینت دانشمندان گیاهان را بر اساس شباهت و تفاوت هایشان طبقه بندی می کنند .قسمت های مختلف یک گل :1-مادگ

گوناگونی گیاهان | درس دوازدهم علوم چهارم ، با فرمت پاورپوینت
گوناگونی گیاهان | درس دوازدهم علوم چهارم ، با فرمت پاورپوینت

4,900 تومان