5,000 تومان

با آنکه ممکن است این مسئله از لحاظ یک فرد ناآشنا موجب شگفتی شود، نسبت درصد و تعداد افراد چپ دست در جمعیت عمومی از یک تحقیق یا تحقیق دیگر تغییر می کند.

مثلاً از لحاظ برخی از محققین این نسبت

تحقیق در مورد افراد چپ دست

5,000 تومان