3,500 تومان

آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شامل:بافت مریستم,بافت پارانشیم,بافت کلرانشیم ,

بافتهای مقاوم,بافت اسکلرانشیم,بافت محافظ,بافت ترشحی,بافتهای مریستمی,مریستم جانبی,مریستم میان گرهی,انواع بافت مریستمی
مریستم انتهایی,بافت آوند آبکشی,بافت محافظ ,بافت ترشحی,بافتهای مریستمی,مریستم جانبی

پاورپوینت آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی

3,500 تومان