5,000 تومان

مرحله 1- مواد اوليه ( كاغذ و كارتن خريداري شده) به ايجاد سفارش داده شده

مشتريان توسط دستگاه برش قطع و برش داده شده ميشود .

مرحله 2- در مرحله دوم برروي درب برخي مقوا بوسيله دستگاه چاپ مشخصات

تولید کارتن بسته بندی

5,000 تومان