مراحل رشد جوجه مرغ جانوران رشد میکنند رشد و چرخه زندگی جوجه آسمان و زمین و هرچه در آن، بلکه در عالم وجود است همگی نشانه های قدرت خداون