4,000 تومان

برای سقوط تعهد در حقوق اسباب و عواملی ذکر شده است.

حقوقدانان در خصوص اسباب سقوط تعهد با هم اختلاف دارند و همین اختلاف موجب تعدد اقوال شده است.

تحقیق درمورد فسخ در سقوط تعهدات

4,000 تومان

دسته: