1,150 تومان

طرح درس روزانه جداسازی مخلوط ها علوم پایه چهارم ابتدایی

حیطه شناختی: شناخت روش های جداسازی مخلوط ها)تبخیر-صاف کردن(اهداف رفتاری حیطه نگرش

طرح درس روزانه جداسازی مخلوط ها علوم پایه چهارم ابتدایی

1,150 تومان