طرح درس روزانه ریاضی سوم راهنمایی

تعداد صفحات:۳

فرمت:ورد

طرح درس

طرح درس روزانه

شماره: ماده

درسی: ریاضی

طرح درس ریاضی سوم راهنمایی

موضوع درس: معادله خط(۱)

مقطع تحصیلی: راهنمایی

پایه تحصیلی:سوم

مدت جلسه: ۳۰ دقیقه
تاریخ اجرا:

تهیه کننده: علیرضا تنهایی

اهداف کلی شناخت معادله خط و رسم خطی که معادله ی آن داده شده است.

هدف های جزئی ۱- دانش آموزان با مشخص بودن نقاط معادله ی خط را حدس بزنند.

۲- دانش آموزان معنای معادله ی خط را درک نمایند.(رابطه ی بین x و y هر نقطه ی خط)

طرح درس روزانه ریاضی سوم راهنمایی

هدف های رفتاری دانش آموزان در پایان و ضمن تدریس:

۱- قادر به رسم خطی که معادله ی آن داده شده، باشند.(شناختی – کاربرد)
۲- اگر معادله ی خط موجود باشد بدون رسم خط تشخیص دهد نقطه ای که مختصات آن داده شده روی خط قرار دارد یا خیر؟( شناختی- درک و فهم)
۳- در حل مسائل، مفهوم معادله را به کار برد. (شناختی – کاربرد)
روش های تدریس روش فعالیت محور(همیاری) – روش توضیحی –پرسش و پاسخ – استفاده از نرم افزار PowerPoint
رسانه های آموزشی کتاب درسی – صفحه ی مختصات شطرنجی، ماژیک وایت برد- کامپیوتر( CD)
قبل از شروع درس
(۲ دقیقه) سلام و احوالپرسی – حضور و غیاب – دقت در وضع جسمانی و روحی دانش آموزان و بررسی تکالیف
تعیین رفتار ورودی ۱- دانش آموزان باید بتوانند مکان نقطه ی داده شده را روی صفحه تعیین کنند.
۲- دانش آموزان باید بتوانند مقدار عددی یک عبارت جبری را حساب کنند.

طرح درس ریاضی سوم راهنمایی

1 دیدگاه برای طرح درس روزانه ریاضی سوم راهنمایی

  1. admin 1

    طرح درس روزانه ریاضی سوم راهنمایی

دیدگاه خود را بنویسید