4,000 تومان

سالانه به طور متوسط یک شرکت پرورش ماهی،در کشور احداث و شروع به کار می نمایند و به همین ترتیب رقابت هم در این حوزه به حداقل خود می رسد.

oتمام شرکتهایی که پروژه پرورش ماهیان گرم آبی

تولید ماهیان تزئینی

4,000 تومان