امتیاز 5.00 از 5 امتیاز 1 مشتری
(دیدگاه کاربر 1)

1,500 تومان

طرح درس سالانه علوم اول دبيرستان

 

 

 

هدف كلي
1- تعريف مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.
2- ويژگي‌3- هاي مخلوط همگن و ناهمگن را بداند.
4- بتواند براي مخلوط همگن و ناهمگن مثال بزند.

 

طرح درس سالانه علوم اول دبیرستان

1,500 تومان