طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

تعداد صفحات:۵

فرمت:ورد

طرح درس

طرح درس سالانه

(بودجه بندی سالانه )

درس ریاضی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی ۸۶ – ۸۵ دبیر : مدرسه :

ماه هفته جلسه صفحه موضوع و اهداف کلی درس فعالیت های دیگر و مواد لازم

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

مهر

اول ۱ ——- معارفه – آزمون از ریاضی کلاس پنجم – گروه بندی دانش آموزان امتحان کتبی یا شفاهی

۲ ۴- ۱ یادآوری اعدادو چهار عمل اصلی – اجزا و روابط تقسیم – بخش پذیری حل کاردر کلاس ها – کتاب – ماشین حساب

۳ ۹ – ۵ مجموعه ی اعداد – اعدادحسابی و اعداد طبیعی – حل مسئله حل کار درکلاس ها – حل تمرینات – کتاب

 

دوم ۱ ۱۶- ۱۱ مقسوم علیه – مجموعه ی مقسوم علیه های یک عدد – تعریف عدد اول – مقسوم علیه های اول یک عدد

حل کار درکلاس ها توسط دانش آموزان و راهنمایی معلم – حل تمرینات – کتاب و اشیا قابل شمارش

۲ ۱۸ – ۱۷ نمودار مقسوم علیه های یک عدد با یک مقسوم علیه اول –

نمودار مقسوم علیه های یک عدد با دو مقسوم علیه اول –

کاربردهای نمودار مقسوم علیه ها حل کاردرکلاس ها – حل تمرینات – کتاب – ماشین حساب –

نمودار هایی که برروی مقوا رسم شده – گچ رنگی

۳ ——- حل تمرینات اضافی در مورد نمودار مقسوم علیه های یک عدد توسط دانش اموزان ———————–

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

سوم ۱ ۲۴- ۲۰ بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو عدد –

روش تعیین (ب.م.م ) دو عدد حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کتاب

۲ ۲۹ – ۲۶ مضرب های طبیعی یک عدد –

کوچک ترین مضرب مشترک – روش تعیین (ک.م.م ) – رابطه (ک.م.م ) و ( ب.م.م ) حل کاردرکلاس ها

– حل تمرینات – کتاب

۳ ——- حل تمرینات اضافی درمورد (ب.م.م )و (ک.م.م ) وکاربرد آنها ————————

چهارم ۱ ۳۲ – ۱ آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی سئوالات تکثیر شده از قبل

۲ ۳۵-۳۳ توان – نماد توان – مجذور – مکعب- محاسبه عبارت های تواندار –

ضرب عددهای توان دار با پایه های مساوی حل کاردر کلاس ها – رفع اشکال آزمون جلسه قبل – رسم صفحه ۳۲ – کتاب

۳ —— حل تمرینات اضافی درمورد توان ————————-

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

آبان

اول ۱ ۴۳- ۳۸ مفهوم کسر – نمایش کسر – مقایسه کسرها – عدد مخلوط – تساوی کسرها – ساده کردن کسرها –

پیدا کردن جزء چهارم یک تساوی کسری حل کاردرکلاس ها –

حل تمرینات – کتاب – صفحات مقوایی که کسرهای مختلفی را نشان می دهد – گچ رنگی

۲ ۴۷- ۴۵ جمع و تفریق کسرها – مخرج مشترک گیری با استفاده از (ک.م.م )

مخرج ها حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کاغذ مقوایی – گچ رنگی

۳ ——- حل تمرینات اضافی در مورد کسرهای متعارفی ————————

 

دوم ۱ ۵۱- ۴۸ ضرب کسرها – معکوس یک کسر – حل مسئله حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – گچ رنگی – کارت مقوایی

۲ ۵۴-۵۲ تقسیم کسرها – تقسیم دو کسر یا عدد مخلوط – عملیات ترکیبی بین کسرها حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کارت مقوایی

۳ ——- حل تمرینات صفحه ۵۵ توسط دانش آموزان با نظارت معلم کاغذ سفید – مداد – مداد رنگی – خط کش -رسم صفحه ۵۶

 

سوم ۱ ۵۶- ۳۳ آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی سئوالات تکثیر شده از قبل

۲ ۶۰- ۵۷ مقدارهای متناسب – نسبت – تناسب – طرح یک مسئله حل کاردر کلاس ها – لیوان – آب – شربت – پارچ – کتاب

۳ —— رفع اشکال آزمون جلسه قبل ————————

 

چهارم ۱ ۶۵ -۶۲ تسهیم به نسبت – نسبت های ترکیبی – حل مسئله های مربوط به درصد حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کتاب

۲ ۶۹ -۶۷ یادآوری مفاهیم اعداد اعشاری- جمع و تفریق اعشاری –

مقایسه اعداد اعشار حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – وسایل اندازه گیری جرم – طول و گنجایش – کتاب

۳ ——- حل تمرینات اضافی در مورد تناسب واعداد اعشاری ———————–

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

آذر

اول ۱ ۷۳- ۷۰ حل مسئله – ضرب اعداد اعشاری –

ضرب اعداد با نوشتن به صورت کسری حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کتاب

۲ ۷۸ -۷۴ هندسه – انواع خط – نام گذاری – پاره خط – نیم خط –

انطباق وتساوی دو شکل حل کاردر کلاس ها – حل تمرینات – کتاب – گچ رنگی – خط کش

۳ ——- رفع اشکال —————————-

 

دوم ۱ ۸۴- ۸۰ مقایسه دو پاره خط –

وسط یک پاره خط – روابط بین پاره خط ها – اندازه ی یک پاره خط حل کاردر کلاس ها –

حل تمرینات – کتاب – گچ رنگی – خط کش – پرگار کاغذ – قیچی

۲ ۹۴- ۸۹ زاویه – یاداوری – نام گذاری زاویه ها – مقایسه دو زاویه –

دو زاویه متقابل به رأس – اندازه ی زاویه وواحد آن حل کاردر کلاس ها

– حل تمرینات – رسم صفحه ۸۸ – نوار مقوایی و سنجاق برای نشان دادن انواع زاویه – نقاله

۳ —— حل تمرینات درس قبلی —————————–

 

سوم ۱ ۹۶- ۹۴ دو زاویه ی متمم – دوزاویه متقابل به رأس –

دو زاویه ی مکمل حل کاردرکلاس ها – حل تمرینات – کتاب- نقاله- خط کش

۲ ۹۶- ۵۶ آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی سئوالات تکثیر شده از قبل

۳ ——- رفع اشکال آزمون جلسه قبل —————————–

 

چهارم ۱ – ۹۸ ۱۰۰ دایره – تعریف دایره – رسم دایره حل کاردر کلاس ها – کتاب – پرگار

۲ – ۱۰۱ ۱۰۳ رسم مثلث – رسم مثلث با سه ضلع معلوم –

رسم مثلث با دوضلع وزاویه بین معلوم – رسم مثلث با دو زاویه وضلع بین معلوم حل کاردر کلاس ها

– حل تمرینات قبلی – کتاب – خط کش – نقاله – گونیا – پرگار

۳ —– حل تمرینات صفحه ۱۰۴ کتاب – خط کش – نقاله – گونیا – پرگار

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

دی

اول ۱ ۱۰۵- ۱ آزمون مرحله ای به منظور رفع مشکلات درسی سئوالات تکثیر شده از قبل

۲ —— رفع اشکال آزمون جلسه قبل – رسم صفحه ۱۰۵ —————————–

۳ ۱۰۶ حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم —————————–

دوم ۱ – ۱۰۷ ۱۰۸ حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان و رفع اشکال توسط معلم به منظور آمادگی برای شرکت در امتحان نوبت اول —————————–

طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

1 دیدگاه برای طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

  1. admin 1

    طرح درس سالانه ریاضی اول راهنمایی

دیدگاه خود را بنویسید