طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی | دانشکده ها

1,100 تومان

طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی

  • دانش آموزان می توانند ضرب یک رقم در چند رقم را انجام دهند.
  • دانش آموزان می توانند ضرب دو عدد  دو رقمی را به روش های متفـاوت انجـام  دهند.
  • دانش آموزان مسئله های مربوط به ضرب را حل می کند.
طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی
طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی

1,100 تومان