1,100 تومان

طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی

  • دانش آموزان می توانند ضرب یک رقم در چند رقم را انجام دهند.
  • دانش آموزان می توانند ضرب دو عدد  دو رقمی را به روش های متفـاوت انجـام  دهند.
  • دانش آموزان مسئله های مربوط به ضرب را حل می کند.
طرح درس روزانه آشنایی با ضرب دو عدد دو رقمی ریاضی چهارم ابتدایی

1,100 تومان