2,000 تومان

طرح درس چهارم كتاب تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف کلي: آشنایی با زندگانی گذشتگان و کسب تجربه هدف هاي کلي درس آشنایی با زندگی انسانهای گذشته و جدید

طرح درس چهارم کتاب تاریخ

2,000 تومان