1,000 تومان

۱-دانش آموزان بدانندچه موقع میتوان برای شکلها ضرب نوشت.
۲-دانش آموزان کسر مورد نظر شکل را بدانند.
۳-دانش آموزان بدانند چگونه برای شکل مورد نظر

طرح درس ضرب عدد در کسر پنجم ابتدایی
طرح درس ضرب عدد در کسر پنجم ابتدایی

1,000 تومان