1,100 تومان

طرح درس درس 22 روزهای مهم تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

 اهداف رفتاری: انتظار میرود دانش آموز بتواند:

  • تقسیم بندی روزهای تعطیل به روزهای مناسبتهای دینی و ملی را بیان کند.
  • کشورهایی که مانند ایران جشن نوروز دارند را نام ببرد.
طرح درس درس ۲۲ روزهای مهم تعلیمات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی

1,100 تومان