5,000 تومان

کارگاه قالب سازی و تراشکاری محصولات تولیدی کارگاه بسته به نوع قراردادهای کارگاه با شرکت مخابرات دارد که در کنار آن هم خرده کاری هم انجام

کارگاه قالب سازی و تراشکاری

5,000 تومان