4,000 تومان

حدود تغييرات انتگرال گيري و تعريف توابع شامل  است. حدود انتگرال گيري را تا لازم نباشند ذكر نمي كنيم. قبل از اينكه جواب، اين معادلات را مطرح كنيم بهتر است كه تقريب هايي ساده براي آنها بدست آوريم، سپس تقريب ها را

دانلود تحقیق معادلات فرد هولم

4,000 تومان