مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن

پیوند شیمیایی و انواع آن که در یک فایل ورد تهیه و تنظیم شده است توسط تیم دانشکده ها

ما برای نمونه قسمتی از متن این فایل ورد در مورد پیوند شیمیایی در قسمت پایین برای شما قرار خواهیم داد.

پیوند شیمیایی و انواع آن

درمورد پیوند شیمیایی اتمهای گازهای بی‌اثر میل ندارند با عنصرهای دیگر پیوند تشکیل دهند یا با اتمهای دیگری از نوع خود به یکدیگر بپیوندند،

ولی عنصرهای دیگر به جز گازهای بی‌اثر نمی‌توانند به تنهایی و بدون پیوستن به اتمهای عنصرهای دیگر یا اتمهای دیگری

از نوع خود به بقای خود ادامه دهند و حتما باید با اتم یا اتمهای دیگر پیوند تشکیل دهند.

به هم پیوستن دو اتم را معمولا تشکیل پیوند می‌گویند.

فایل پیشنهادی دانشکده ها تهیه‌ی نانوکامپیوزیت‌های منیزیم و کاربردهای آن

مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن

دید کلی

درمورد پیوند شیمیایی بررسی مواد ساده و مرکب در طبیعت نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق اتمها در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارند.

مواد ساده‌ای که در طبیعت به حالت آزاد وجود دارند، بندرت بصورت مولکول تک اتمی‌هستند.

بیشتر مواد ساده بصورت مولکولهای دو یا چند اتمی در ‌طبیعت پیدا می‌شوند.

برای مثال گاز هیدروژنی که از اثر اسیدها بر فلزها یا از تجزیه الکتریکی آب یا از هر راه دیگری بدست می‌آید،

بصورت مولکول دو اتمی مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن است.

اکسیژن نیز در اغلب موارد بصورت مولکول دو اتمی  و گاهی نیز بصورت مولکول سه اتمی اوزون مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن یافت می‌شود. 

فسفر سفید بصورت مولکول چهار اتمیمقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن و گوگرد بصورت مولکول هشت اتمی مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن است.

تنها گازهای بی‌اثر در طبیعت بصورت تک اتمی یافت می‌شوند. 
عکس پیدا نشد 

پیشنهادی فایل مقاله بلوز و کبسول

پیوند شیمیایی در هیدروژن

وقتی دو اتم هیدروژن به یکدیگر نزدیک می‌شوند، اوربیتالهای اتمی آنها به یک اوربیتال مولکولی تبدیل می‌شود.

در اوربیتال مولکولی ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه دو هسته قرار دارد.

در حالی که در اوربیتال اتمی ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه یک هسته است.

چون نیروی جاذبه هسته‌ها در فضای بین دو هسته از جاهای دیگر بیشتر است،

در نتیجه تراکم ابر الکترونی در فاصله دو هسته از جاهای دیگر بیشتر خواهد بود. 

انرژی پیوند

درمورد پیوند شیمیایی انرژی پیوند ، عبارت است از مقدار انرژی آزاد شده به هنگام تشکیل پیوند بین یک مول اتمهای گازی شکل یک عنصر با یک مول اتمهای گازی شکل همان عنصر یا عنصر دیگر. 

فایل پیشنهادی روشهای فیزیکی و شیمیایی

انواع پیوند شیمیایی

مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن 

پیوند کووالانسی

در مولکول هیدروژن ، اتمها ، الکترون به اشتراک می‌گذارند و با استفاده از مدل بور ،

الکترونهای مشترک بر روی مدار خارجی هر دو اتم گردش می‌کنند.

به بیان دیگر ، ابر الکترونی تحت تاثیر جاذبه دو هسته قرار دارد و تراکم ابر الکترونی در فاصله دو هسته از جاهای دیگر بیشتر است.

چنین پیوندی پیوند کووالانسی نامیده می‌شود.

پیوند کووالانسی بین دو اتم هیدروژن از همپوشانی اوربیتال s بوجود می‌آید و مولکول حاصل بیضوی است

که هسته‌های دو اتم در دو کانون آن قرار دارند و تراکم ابر الکترونی در بین دو هسته زیاد و در اطراف هسته‌ها کمتر است.

در نتیجه تشکیل پیوند ، اوربیتالهای اتمی به اوربیتال مولکولی تبدیل می‌شوند.

اوربیتالهای مولکولی حاصل از تشکیل پیوند میان دو اتم هیدروژن بیضوی است

که تراکم ابر الکترونی بر روی خط واصل بین هسته‌های آن از جاهای دیگر بیشتر است.

این شکل

اوربیتال مولکولی

 اوربیتال مولکولی سیگما یا پیوند سیگما نامیده می‌شود.

در نوع دیگر از اوربیتالهای مولکولی ، نه تنها سطح انرژی پائین نمی‌آید و انرژی آزاد نمی‌شود،

بلکه سطح انرژی از اتمهای اولیه نیز بالاتر است، این اوربیتال را نمی‌توان اوربیتال پیوندی نامید،

بلکه یک اوربیتالی ضد پیوندی است و بصورت  نشان داده می‌شود.

هرچه در یک مولکول ، تعداد اوربیتالهای پیوندی اشغال شده بیشتر باشد،

مولکول پایدارتر است، ولی هر گاه تعداد اوربیتالهای پیوندی و ضد پیوندی برابر باشد،

دو اتم از یکدیگر جدا می‌مانند و بین آنها پیوندی تشکیل نمی‌شود.

تعداد پیوند میان دو اتم برابر نصف تعداد الکترونهای موجود در اوربیتالهای پیوندی منهای نصف تعداد الکترونهای موجود در اوربیتالهای ضد پیوندی است. 

فایل پیشنهادی درمورد روشنائی و تأسیسات الکتریکی

  • پیوند اکسیژن با هیدروژن

    اکسیژن ، دو اوربیتال تک الکترونی دارد. هر گاه یک اتم اکسیژن و یک اتم هیدروژن به یکدیگر نزدیک شوند،

  • امکان جاذبه بر دافعه وجود دارد و در این صورت پیوند تشکیل می‌شود.
  • در این مجموعه ، هیدروژن به آرایش گاز بی‌اثر هلیم رسیده است،
  • ولی اکسیژن در خارجی‌ترین سطح انرژی خود دارای هفت الکترون شده و هنوز به آرایش گاز بی‌اثر نرسیده است.آرایش الکترونی اکسیژن پس از تشکیل یک پیوند با یک هیدروژن مشابه آرایش الکترونی فلوئور شده است.
  • بنابراین این مجموعه می‌تواند به همان راههایی که فلوئور آرایش الکترونی خود را به آرایش الکترونی گاز بی‌اثر رساند،
  • آرایش الکترونی خود را کامل کند. یکی از راههای رسیدن به آرایش الکترونی گاز بی‌اثر آن است
  • که با یک اتم هیدروژن دیگر پیوند برقرار کند و مولکول O را پدید آورد.

فایل پیشنهادی آنتن بی تی اس

پیوند داتیو

مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن اتم نیتروژن با سه اتم هیدروژن ، پیوند کووالانسی معمولی تشکیل می‌دهد و به آرایش الکترونی گاز بی‌اثر می‌رسد.

پس از این عمل ، برای نیتروژن یک جفت الکترون غیر پیوندی باقی می‌ماند که می‌تواند

آن را بصورت داتیو در اختیار اتمهایی که به آن نیاز دارند، قرار دهد. از سوی دیگر ،

اتم هیدروژن که یک اتم الکترون در اوربیتال  آن موجود است،

هر گاه این الکترون را از دست بدهد، به یون  تبدیل می‌شود که اوربیتال  آن خالی است.

حال هرگاه این یون به مولکول آمونیاک نزدیک شود، با آن پیوند داتیو برقرار می‌کند

و خود را به آرایش الکترونی گاز بی‌اثر می‌رساند:  این مجموعه کهیون آمونیوم نامیده می‌شود،

در بسیاری از ترکیبات مانند کلرید آمونیوم  و هیدروکسید آمونیوم  وجود دارد.

اندازه گیری‌های انجام شده نشان می‌دهد که انرژی و طول هر چهار پیوند نیتروژن _ هیدروژن در یون آمونیوم کاملا یکسان است.

این امر منطقی نیز به نظر می‌رسد، زیرا پیوند داتیو نیز مانند پیوند کووالانسی معمولی یک جفت الکترون است.

که بین هسته اتم نیتروژن و هسته اتم هیدروژن قرار گرفته است.

هچنین  می‌تواند با یون  یون  تشکیل دهد که در آن هر چهار پیوند از نظر طول و انرژی یکسان هستند.

کلرید آلومینیوم نیز با یون  ترکیب می‌شود و یون  تولید می‌کند که در آن هر چهار پیوند AL – Cl از نظر طول و انرژی یکسان هستند. 

مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن 

فایل پیشنهادی پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها

پیوند الکترووالانسی (یونی)

در اتم لیتیم ، ۲ الکترون وجود دارد که یک الکترون ، در لایه والانس آن قرار دارد.

به هنگام تشکیل پیوند ، چون این اتم در دومین سطح انرژی دارای جفت الکترون غیر پیوندی نیست

و تفاوت سطح انرژی اول و دوم نیز بسیار زیاد است،

نمی‌تواند الکترون خود را برانگیخته کند.

بنابراین در خارجی‌ترین سطح انرژی ، تنها یک الکترون خواهد داشت.

هرگاه این اتم بخواهد پیوند کووالانسی تشکیل دهد، باید یک اتم تک الکترونی

دیگر مانند فلوئور پیوند تشکیل دهد و  پیوند شیمیایی را تولید کند.

واقعیت آن است که از پیوند بین لیتیم و فلوئور ، 

فلورید لیتیم

فایل پیشنهادی الگوریتم کلونی مورچه ها

  پیوند شیمیایی و انواع آن پدید می‌آید،

ولی هرگاه بخواهیم این دو اتم را از نظر آرایش الکترونی بررسی کنیم،

مشاهده خواهیم کرد که اتم فلوئور با اشتراک گذاشتن الکترون ،

ممکن است به آرایش الکترونی گاز بی‌اثر برسد، ولی لیتیم آرایش الکترونی گاز بی‌اثر پیدا نکرده است.

لیتیم هر گاه بخواهد به آرایش الکترونی گاز بی‌اثر بعد از خود برسد،

باید روی هم رفته هفت الکترون بگیرد که اگر بخواهد این هفت الکترون را با پیوند کووالانسی بدست آورد،

خود نیز باید هفت الکترون در خارجی‌ترین سطح انرژی خود داشته باشد که این کار به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

ولی هر گاه این عنصر بخواهد آرایش الکترونی گاز بی‌اثر قبل خود را پیدا کند، کافی است

که یک الکترون موجود در اوربیتال مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن خود را از دست بدهد تا آرایش الکترونی

آن به صورت  در آید و آرایش الکترونی گاز بی‌اثر هلیم پیدا کند. یعنی اتم لیتیم به یون  پیوند شیمیایی تبدیل می‌شود و به آرایش گاز هلیم می‌رسد.

اتم فلوئور نیز می‌تواند با گرفتن یک الکترون و تبدیل شدن به یون مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن خود را به آرایش الکترونی گاز بی اثر نئون برساند.

یعنی به هنگام تشکیل پیوند بین لیتیم و فلوئور ، لیتیم یک الکترون به فلوئور می‌دهد و با این عمل هر دو به آرایش الکترونی گاز بی‌اثر می‌رسند.

به این ترتیب اتم فلوئور به یون منفی (آنیون) و اتم لیتیم به یون مثبت (کاتیون) تبدیل می‌شود.

این نوع پیوند را پیوند الکترووالانسی یا یونی می‌نامند که بین یک فلز و یک غیرفلز رخ می‌دهد. 

فایل پیشنهادی لایه پیوند داده

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد

که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :ورد

تعداد صفحات:۲۰

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقاله درمورد پیوند شیمیایی و انواع آن”