دانلود طرح جابر عبور نور از آب

عبور نور از آب

عبور نور از آب

کامل ترین طرح جابر پنجم دبستان عبور نور از درون آب و نتایج آن به همراه دفتر کارنما

طرح آماده جابر باموضوع عبور نور از آب به صورت آماده به همراه دفتر کارنما قابل پرینت

توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد که کلیه فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word) می باشد

طرح جابر عبور نور از آب

شامل:

  • پوستر های طرح جابربن حیان در مورد عبور نور از درون آب و نتایج آن
  • تابلوی نمایش طرح جابربن حیان در مورد عبور نور از درون آب و نتایج آن
  • عکس جابربن حیان در مورد عبور نور از درون آب و نتایج آن
  • مطالب علمی آموزشی در باره طرح جابربن حیان عبور نور از درون آب و نتایج آن
  • این مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه طرح جابر می باشد.

فایل ها و سرفصل های مهم

۱-عنوان طرح جابربن حیان
۲-تعاریف اولیه طرح جابربن حیان
۳-تحقیق زمینه ای طرح جابر
۴-بیان مسئله طرح جابربن حیان
۵-نتیجه گیری طرح جابربن حیان
۶-منابع و ماخذ طرح جابربن حیان
۷-سپاسگذاری و قدر دانی های طرح جابر
۸-دفتر کار نمای طرح جابربن حیان

قسمتی ازین مجموعه

دانلود طرح جابر عبور نور از آب

تحقیق زمینه ای
شکست نور یک پدیده اپتیکی است که در آن نور رسیده از یک منبع نورانی (مانند لامپ، خورشید و ستارگان)

به خاطر تغییر سرعتی که برای آن در دو محیط با ضریب شکست متفاوت رخ می‌دهد

دچار تغییر مسیر می‌شود. لذا هنگامی که شخص به این نور نگاه می‌کند گویی که نور دچار شکست شده است.
سرعت نور در محیط‌های شفاف مختلف یکسان نیست،

بطوریکه بیشترین سرعت آن در خلاء (یا تقریباً هوا) بوده و برابر ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه است.

در محیط‌های دیگر مثل آب و شیشه و غیره سرعت نور کمتر از این مقدار است.

لذا هنگامی که محیط حرکت نور از نظر غلظت تغییر می‌کند

سرعت آن نیز تغییر می‌نماید و با افزایش غلظت سرعت کاهش پیدا می کند

و بر عکس. به این ترتیب علت شکست نور تغییر سرعت آن هنگام وارد شدن به محیط شفاف دوم است.

دانلود طرح جابر عبور نور از آب

شکست نور
کاربردها
با استفاده از پدیده شکست نور می‌توان نور سفید یا نورهای مخلوط از چندین طول موج را به امواج تشکیل دهنده آن تجزیه نمود.
اساس این پدیده متفاوت بودن سرعت نور در محیط‌های شفاف بر حسب طول موج نور است،

به این ترتیب که هرچه طول موج بیشتر باشد

سرعت نور در آن محیط نیز بیشتر خواهد بود.

بنابراین نورهای مختلف با طول موج‌های مختلف مسیرهای متفاوتی را طی کرده و دچار شکست‌های متفاوتی می‌شوند.

نتیجه این عمل جدا شدن امواج با طول موج‌های متفاوت از یکدیگر خواهد بود.

کاربردهای شکست نور با استفاده از پدیده‌ی شکست نور می‌توان نور سفید یا نورهای مخلوط از چندین طول موج را به امواج تشکیل دهنده آن تجزیه نمود.

اساس این پدیده متفاوت بودن سرعت نور در محیط‌های شفاف بر حسب طول موج نور است،

به این ترتیب که هرچه طول موج بیشتر باشد سرعت نور در آن محیط نیز بیشتر خواهد بود.
بنابراین نورهای مختلف با طول موج‌های مختلف مسیرهای متفاوتی را طی کرده و دچار شکست‌های متفاوتی می‌شوند.

نتیجه این عمل جدا شدن امواج با طول موج‌های متفاوت از یکدیگر خواهد بود.

این پدیده را می‌توان به ‌طور طبیعی در رنگین کمان مشاهده کرد.

قطرات آب باران نور خورشید را به طول موج‌های مختلف تجزیه می‌کنند

و رنگین کمان در آسمان مشاهده می‌شود.

هنگامی که یک شیء مانند یک قاشق یا یک قلم را داخل یک لیوان محتوی آب می‌گذاریم و از بیرون به لیوان نگاه می‌کنیم

قاشق و قلم را شکسته می‌بینیم‌.

همچنین وقتی به آب درون یک استخر نگاه می‌کنیم‌،

عمق استخر کم‌تر از مقدار واقعی آن

به نظر می‌رسد‌.

مشاهده‌ی پدیده‌هایی از این قبیل به سبب پدیده‌ی شکست نور است.

شکل مقابل ، گذر نور از سطح مرزی بین یک محیط شفاف رقیق ،

مانند هوا و یک محیط شفاف غلیظ مانند شیشه یا آب را نشان می دهد .

زاویه بین باریکه نور وخط عمود بر سطح ، در محیط غلیظ تر ، کمتر از محیط رقیق تر است .

دانلود طرح جابر عبور نور از آب

ذکر های مهم:

۱- محیطی که پرتو تابش در آن قرار دارد محیط اول و محیطی که پرتو شکست در آن است محیط دوم در نظر گرفته می شود.

۲- هرگاه پرتوی بطور عمود بر سطح جدا کننده دو محیط شفاف بتابد، بدون شکست عبور می کند.

۳- هرگاه محیط شفاف دوم غلیظ تر از محیط شفاف اول باشد،

پرتو شکست به خط عمود نزدیکتر می شود

و برعکس اگر محیط اول غلیظتر از محیط دوم باشد،

پرتو شکست از خط عمود دورر می شود.
وقتی نور به جسمی می تابد، مقداری از آن نور بازتاب می شود،

مقداری نیز از جسم عبور می کند،

اما جسم های شفاف مانند هوا، آب، شیشه،

طلق های پلاستیکی شفاف نور را به خوبی از خود عبور می دهند.

نور در یک محیط معین در مسیر مستقیم حرکت می کند.

اگر در مسیر نور یک قطعه جسم شفاف عمود در مسیر نور قرار گیرد،

مسیر نور در هنگام عبور از جسم هم چنان مستقیم خواهد بود.

اما اگر نور در مسیر خود، با زوایه ای دیگر به یک جسم شفاف (مثلا شیشه) برخورد کند،

هنگام ورود به شیشه مسیر حرکتش مقداری کج می شود. به این پدیده شکست نور می گویند.

نور در یک محیط معین، به صورت مستقیم و با سرعت ثابت حرکت می کند، هرگاه محیط تغییر کند،

سرعت نور نیز تغییر کرده و نور منحرف می شود و در مسیر جدید به خط راست حرکت می کند.
تغییر مسیر پرتو نور به هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را شکست نور می گویند.
زاویه تابش: زاویه ای بین پرتو تابش و خط عمود (i)
زاویه شکست: زاویه ای بین پرتو شکست و خط عمود (r)

طرح جابر عبور نور از آب

رابطه ی زاویه تابش و زاویه ی شکست:
۱- اگر پرتو تابش عمود بر سطح مشترک بین دو محیط باشد،(یعنی زاویه آن با خط عمود برابر صفر باشد) در این صورت نور بدون شکست وارد محیط دوم شده و منحرف نمی شود.
۲- اگر پرتو تابش از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود در این حالت پرتو شکست به خط عمود نزدیک می شود یعنی زاویه شکست از زاویه ی تابش کوچک تر می شود.
۳- اگر پرتو تابش از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود، در این حالت پرتو شکست از خط عمود دورتر می شود و زاویه ی شکست از زاویه ی تابش بزرگ تر می شود.

علت شکست نور:

علت شکست نور، متفاوت بودن سرعت نور در محیط های مختلف است.

سرعت نور در خلا یا هوا در حدوداست اما وقتیکه وارد آب می شود،

سرعت آن به حدودکیلومتر بر ثانیه می رسد. سرعت نور در شیشه

(که غلیظ تر از آب است)

کم تر و در حدود است.

این تفاوت سرعت نور سبب می شود که راستای پرتوهای نور هنگام عبور از یک محیط به محیط دیگر،

شکسته شود و پدیده شکست نور اتفاق بیفتد.

تعریف زاویه شکست؟

ج: زاویه بین پرتو شکست و خط عمو بر سطح جداکننده دو محیط درنقطه تابش را زاویه شکست می نامند و با حرف (r) نشان می دهند.

شکست چوب در آب:

در شکل زیر چوبی در آب نشان داده شده است.

وقتی از بالا به آن نگاه می کنیم، شکسته به نظر می رسد.

زیرا پرتوهایی که از نقطه B به سطح آب می رسند،

پس از شکست در سطح آب به چشم می رسند و به نظر می رسد که این پرتوها از نقطه به چشم رسیده اند

و انتهای چوب به جای B در به نظر می رسد. به همین ترتیب می توان نشان داد

که نقطه های دیگر چوب هم که درون آب قرار دارند، بالاتر از جای واقعی شان دیده می شوند

و به این سبب چوب شکسته به نظر می رسد.

شکست نور در تیغه شیشه ای:

مطابق شکل مقابل پرتو (I ) بطور مایل از وجه کناری یک تیغه شیشه ای کلفت به آن می تابد و هنگام ورود به تیغه در نقطه X می شکند.

سپس به صورت پرتو (R) در داخل تیغه حرکت می کند و یکبار دیگر هنگام خروج از آن در نقطه Y می شکند و به صورت پرتو (E ) از تیغه خارج می شود.

ملاحظه می کنیدکه پرتو (E ) نسبت به پرتو( I ) جابه جا شده استاما با آن موازی می باشد.

طرح جابر عبور نور از آب

عمق ظاهری و واقعی

چرا در نواحی که ماهی با نیزه شکار می شود . همیشه شکارچیان نیزه را به موقعیتی پائین تر از محلی که ماهی را مشاهده می کنند ، می زنند ؟
چرا درشکل زیر مسیر نی در آب شکسته به نظرمی آید و به ظاهر کمی بالاتر به نظر می رسد ؟
هنگامی که از هوا به جسمی در داخل آب نگاه کنیم

آن جسم به سطح آب نزدیکتر و وقتی از داخل آب به جسمی در هوا نگاه کنیم،

دورتر به نظر می رسد. وقتی نور به طور مایل از یک محیط شفاف وارد محیط شفاف دیگر می شود،

در مرز مشترک دو محیط، تغییر می دهد(شکسته می شود) همین عامل سبب بالاتر دیده شدن جسم نسبت به سطح واقعی گردد.
طبق شکل زیر اگر ما از زیر آب به بیرون نگاه کنیم سکه را دور تر می بینیم و برعکس

طرح جابر عبور نور از آب

علت شکست نور چیست؟

ج: سرعت نور در محیط های شفاف مختلف یکسان نیست،

بطوریکه بیشترین سرعت آن در خلاء ( یا تقریباً هوا) بوده و برابر ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر بر ثانیه است.

در محیطهتی دیگر مثل آب و شیشه و غیره سرعت نور کمتر از این مقدار است.

لذا هنگامی که محیط حرکت نور از نظر غلظت تغییر میکند سرعت آن نیز تغییر می نماید

و با افزایش غلظت سرعت کاهش پیدا می کندو بر عکس. به این ترتیب علت شکست نور تغییر سرعت آن هنگام وارد شدن به محیط شفاف دوم است.

دانلود طرح جابر عبور نور از آب

1 دیدگاه برای دانلود طرح جابر عبور نور از آب

  1. admin 1

    دانلود طرح جابر عبور نور از آب

دیدگاه خود را بنویسید