2,000 تومان

پاورپوینت حل مسئله ریاضی پایه ششم ابتدایی

اهداف کلی:آشنایی دانش آموزان با راهبرد تفکر نظامدار برای حل مسئله اهداف جزئی:1-دانش آموزان در پایان این درس در حل مسائل مختلف از تفکر نظامدار استفاده خواهند کرد.2-دانش آموزان در پایان این درس تعداد

پاورپوینت حل مسئله ریاضی پایه ششم ابتدایی

2,000 تومان