مقاله روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

روانشناسی رشد

                   فهرست
عنوان                                   اسلاید

فهرست                                                               ۱۲-۱

شناسنامه درس                                                          ۱۳

طرح درس                                                              ۱۴

عنوان فصل ها                                                          ۱۵                                                   

مقدمه                                                                ۲۳-۱۶

تکالیف رشدی                                                      ۲۶-۲۴

کودکی بعدی                                                       ۲۸-۲۷

نوجوانی                                                            ۳۰-۲۹

بزرگسالی اولیه                                                    ۳۲-۳۱

میانسالی                                                            ۳۳-۳۴

 • میانسالی ۳۴-۳۳
 • کهن سالی ۳۶-۳۵
 • عوامل موثردر مهارت و تسلط در تکالیف رشدی ۳۷

 • مراحل فراخنای زندگی ۳۹-۳۸
 • خرسندی درفراخنای زندگی ۴۰
 • پایه های خوشبختی ۴۱
 • نکات قابل توجه در فرآیند خوشبختی ۴۳-۴۲
 • عوامل موثر در خوشبختی ۴۶-۴۴
 • اهمیت خوشبختی و بدبختی ۴۷
 • گرایش مادر ۴۸
 • گرایش پدر ۴۹
 • گرایش برادران و خواهران ۵۰
 • گرایش های پدر بزرگ و مادر بزرگ ۵۱
 • اثر گرایش ها در کودکان ۵۲
 • آثار گرایش ها در روابط خانوادگی ۵۳
 • خصایص دوران بچگی ۵۴
 • عوامل موثر در گرایش های والدین ۵۵

 • عوامل موثر در خود پنداری ۵۶
 • خطرات روان شناختی دوران کودکی بعدی ۵۷
 • خطرات گویایی ۵۸
 • خطرهای تصوری و بازی ۵۹
 • خطرهای اجتماعی ۶۰
 • خطرهای همراه با رغبت ۶۱
 • خطرهای نقش جنسی ۶۲
 • خطرهای اخلاقی ۶۳
 • خطرات روابط خانوادگی ۶۴
 • خطرهایی در رشد شخصیت ۶۵
 • تحقیقات روان شناسی ۶۶
 • فراخنای زندگی ۶۷
 • بلوغ ۶۹-۶۸
 • دوران نوجوانی ۷۰
 • تعریف روان شناسی بلوغ ۷۱
 • تاریخچه ۸۱-۷۲
 • خصاص بلوغ ۸۲
 • پایه های بلوغ ۸۳
 • بلوغ ۸۴
 • معیار بلوغ ۸۵
 • علتهای بلوغ ۸۶
 • تغییرات بدنی در دوران بلوغ ۸۷

 • آثار تغییرات بلوغ ۸۸
 • تغییرات همگانی بلوغ ۸۹
 • مهم ترین نگرانی های دوران بلوغ ۹۰

 • خطرهای روان شناختی بلوغ ۹۱
 • نوجوانی ۹۲
 • خصایص نوجوانی ۹۴-۹۳
 • تغییرات مهم دوره ی نوجوانی ۹۵
 • نوجوانی ۹۶
 • تغییرات بدنی ۹۷
 • جنبه های روان شناختی و تکامل نوجوانی ۹۸
 • رشد عاطفی و اجتماعی نوجوان ۱۰۰-۹۹
 • عواطف مختلف(ترس) ۱۰۱
 • عوامل موثردر هیجان ها و عواطف ۱۰۳-۱۰۲
 • رشد اجتماعی ۱۰۴
 • تغییرات اجتماعی ۱۰۵
 • نفوذ فرایند گروه همگنان ۱۰۶
 • تغییر در رفتار اجتماعی ۱۰۷
 • رغبت های نوجوانان ۱۰۸
 • رغبت های مشترک نوجوانان ۱۰۹
 • عوامل مؤثر در گرایشهای نوجوان نسبت به تحصیل ۱۱۰

 • رغبت های دینی ۱۱۱
 • تغییرات اخلاقی در دوران نوجوانی ۱۱۲

 • رغبت ها ورفتارجنسی در دوران نوجوانی ۱۱۳
 • مشکلات عمده نوجوان در ارتباط با مسائل جنسی ۱۱۴

 • روابط خانوادگی در دوران نوجوانی ۱۱۵
 • علتهای همگانی اصطکاک خانوادگی ۱۱۶

 • بهبودی روابط خانوادگی ۱۱۷
 • تغییرات شخصیت در دوران نوجوانی ۱۱۸
 • عوامل مؤثر در خود پنداری ۱۱۹
 • خطرات بدنی ۱۲۰
 • خطرات روان شناختی ۱۲۱
 • خوشبختی در نوجوانی ۱۲۲
 • رابطه رشد اجتماعی با رشد ذهنی و بدنی ۱۲۳

 • مسائل نوجوانی ۱۲۴
 • انواع نیازهای آدمی ۱۲۵
 • نیازهای آدمی ۱۲۸-۱۲۶
 • نوجوانان باید ۱۲۹
 • مسائل نوجوانان ۱۳۰
 • مسائل بهداشتی و شخصیت ۱۳۱
 • مسائل خانوادگی ۱۳۲
 • مسائل وضع و موقعیت اجتماعی ۱۳۳

 • مسائل جنسی ۱۳۴
 • مسائل دینی ۱۳۵
 • مسائل مدرسه ۱۳۶
 • مسائل انتخاب شغل ۱۳۷
 • عوامل مؤثر در ارضاء نشدن نیازهای نوجوان ۱۳۸

 • مهمترین عوامل مؤثر در ماهیت مسائل نوجوانان ۱۳۹

 • روشهای شناخت مسائل نوجوانان ۱۴۰

 • بزهکاری نوجوانان ۱۴۲-۱۴۱
 • عوامل بزهکاری ۱۴۳
 • عوامل اجتماعی ۱۴۴
 • نتایج تحقیقات ۱۴۵
 • دلایل رفتار ناشی از پرخاشگری ۱۴۶

 • خصایص نوجوانان بزهکار ۱۴۸-۱۴۷
 • خصایص محیط بزهکار ۱۴۹
 • پیشگیری ودرمان بزهکاری ۱۵۰

 • اصول قابل توجه معلمان ۱۵۱

 • شناسنامه درس :
 • نام درس : روانشناسی رشد ۲

  تعداد واحد : ۲ واحد

  نام منبع : روان شناسی رشد ۲ ( نوجوانی و بلوغ )

  مؤلف : دکتر علی اکبر شعاری نژاد

  تهیه کننده اسلاید ها : فتانه یزدانی

 • روانشناسی رشد

طرح درس

 • هدف کلی درس: آشنایی با کم و کیف رشد و تکامل آدمی در دوران نوجوانی، مفهوم خصایص، تغییرات و خطرهای دوران بلوغ، نیازها و بزهکاری نوجوانان
 • جایگاه درس: از دروس پایه رشته علوم تربیتی (در کلیه گرایش ها)
 • تعداد ساعت – ۸ ساعت

عنوان فصل ها

 • فصل اول : بلوغ و نوجوانی
 • فصل دوم : روان شناسی بلوغ و نوجوانی
 • فصل سوم : تغییرات و تحولات بدنی و روان شناختی دوران نوجوانی
 • فصل چهارم : نوجوانی
 • فصل پنجم : رشد عاطفی و اجتماعی نوجوان
 • فصل ششم : مسائل نوجوانان
 • فصل هفتم : بزهکاری نوجوانان
 • مقاله روانشناسی رشد

مقدمه

 • ۱-روان شناسی رفتار آدمی را مطالعه می کند
 • ۲-روان شناسی می تواند محیط روان شناختی مساعدی برای آدمی فراهم آورد تا افراد بشر بتوانند از زندگی سالم برخوردار شوند این جنبه کاربردی روان شناسی را «هنر» و « تکنولوژی رفتار » می نامند .
 • روان شناسی هم علم است هم هنر
 • ۴-روان شناسی در شناخت رفتار آدمی از ادبیات ، تاریخ و دین کمک می گیرد
 • ۵-روان شناسی رشد شاخه ای از روان شناسی است که تغییرات درونی و بیرونی را مطالعه می کند .
 • ۶- روان شناسان رشد پنج هدف مهم را دنبال می کنند :
 • – کشف تغییرات سنی
 • – زمان تغییرات
 • – علل تغییرات
 • – اینکه آیا می توان این تغییرات را پیش بینی کرد یا نه ؟
 • – اینکه آیا تغییرات فردی هستند یا همگانی ؟
 • ۷- اصطلاح رشد و تکامل به معنای یک رشته تغییرات پیشرفتی است که در نتیجه نضج و تجربه پیدا می شوند
 • ۸- آدمی هرگز ایستا و ثابت نیست
 • ۹- تغییرات رشدی مداوم آدمی پاسخ به شرایط تجربی هستند
 • ۱۰-هدف تغییرات رشدو تکاملی سازگاری فرد با محیط زندگی است ( تحقق خود )
 • – عوامل مؤثر در گرایش های شخصی نسبت به تغییرات رشدی عبارتند از :
 • الف : وضع ظاهر
 • ب : رفتار
 • ج : ارزش های فرهنگی
 • د : تغییرات نقش
 • ه : تجارب شخصی
 • نضج ( ظهور ویژگی های ارثی ) و یادگیری ( تجربه های محیطی ) با هم تغییرات رشد را ایجاد می کنند .
 • – برای یادگیری « برنامه زمانی » معینی وجود دارد شخص تا آماده نباشد نمی تواند یادبگیرد .
 • رشد و تکامل از یک الگوی معین پیروی می کند
 • هر مرحله رشد الگوهای رفتاری اختصاصی دارد
 • تعادل : سازگاری اجتماعی
 • رشد به وسیله تحریک پشتیبانی می شود ( تشویق )
 • هر مرحله انتظارات اجتماعی خاصی دارد
 • هاویگهرست – تکالیف رشدی
 • تکالیف رشدی : کاری که در مرحله خاصی از زندگی فرد پیدا می شود
 • مقاله روانشناسی رشد

تکالیف رشدی

 • هاویگهرست – تکالیف رشدی
 • تکالیف رشدی : کاری که در مرحله خاصی از زندگی فرد پیدا می شود
 •  

 موفقیت           عدم موفقیت                  سه منظور

خرسندی           نا خرسندی                   ۱- دانستن انتظارات جامعه

                                                     ۲- انجام انتظارات

                                                     ۳- میزان پیشروی فرد

 • تکالیف رشدی سه منظور مهم دارند:
 • ۱- رهنمودهایی هستند که افراد را قادر سازند که بدانند جامعه در هر سنی چه انتظاراتی از ایشان دارد.
 • ۲- افراد را بر می انگیزاند که آنچه را گروه اجتماعی در هر سن انتظار دارد انجام دهند.
 • ۳- نشان می دهند که افراد در این مهارت های مورد انتظار جامعه چقدر پیش رفته اند و در مرحله بعد چه کاری را می توان از آنها انتظار داشت.
 • تکالیف رشدی در طول فراخنای زندگی از نظرها هاویگهرست:
 • نوزادی و کودکی اولیه
 • – یادگیری خوردن غذاهای جامد
 • – آموختن: راه رفتن، حرف زدن، کنترل دفع، تفاوت های جنسی و عفت جنسی، تشخیص درست و نادرست آغاز رشد وجدان
 • – آماده شدن برای خواندن
 • مقاله روانشناسی رشد

کودکی بعدی

 • کودکی بعدی
 • – یادگیری مهارت های ضروری برای بازهای معمولی
 • – پی ریزی یک گرایش سالم نسبت به خویشتن
 • – آموختن گردآمدن با همسالان
 • – آغازبدن رشد و تکامل نقش های اختصاصی مردانه و زنانه

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد

که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :پاورپوینت

تعداد اسلاید:۱۵۱

مقاله روانشناسی رشد

مقاله روانشناسی رشد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقاله روانشناسی رشد ppt”
دانشکده ها | دانلود فایلهای دانشجویی و دانش آموزی | طرح درس، طرح جابر، گام به گام، حل تمرین، حل المسائل, کتاب های دانش آموزی و دانشجویی، نمونه سوالات امتحانی، پاسخ فعالیت ها سوالات درسی, برنامه تدبیر،طرح تدبیر,دانلود طرح توجیهی, طرح کرامت, طرح شهاب, برنامه سالانه, حسابداری, حقوق, اقتصاد, کارآموزی, ریاضی, مدیریت, فلسفه و منطق, علوم اجتماعی, شیمی, فیزیک, محیط زیست, کامپیوتر, مکانیک, پزشکی و...