مقاله انرژي خورشيدي

3,000 تومان

انرژي خورشيدي

 

 

 

 

انرژي خورشيدي : امروزه مي دانيم كه سرچشمه غالب شكلهاي گوناگون انرژي مورد استفاده ما انرژي خورشيدي

است . منشاء سوختهاي فسيلي,جريان اب ,باد,جزرومد همگي از انرژي خورشيدي مايه

 

مقاله انرژي خورشيدي

انرژي خورشيدي

انرژي خورشيدي : امروزه مي دانيم كه سرچشمه غالب شكلهاي گوناگون انرژي مورد استفاده ما انرژي خورشيدي

  است .

منشاء سوختهاي فسيلي,جريان اب ,باد,جزرومد همگي از انرژي خورشيدي مايه

  مي گيرند . سوختهاي فسيلي رو به پايانند و استفاده از انرژي جريان اب و باد ومانند 

آنها 

  نمي توانند تمام انرژي مصرفي جهان را تامين كنند .

استفاده از سوختهاي هسته اي از طريق واكنشهاي شكافت مواد راديواكتيو موجود در طبيعت مخابراتي

در بردارد كه ادامه روز افزون

 آن به مصلحت انسان نيست و مهارواكنش همجوشي هسته اي هنوز امكنپذير نشده است .

انرژي پايان ناپذيري كه در اختيار داريم انرژي خورشيدي است ,اما وسايلي كه تاكنون براي جمع آوري

  واستفاده از انرژي خورشيدي ساخته شده است هنوز براي مصرفي ما كافي نيست واز طرف

  ديگر بسيار گران تمام مي شود .

با وجود اين دانشمندان دو راه در پيش روي دارند;يكي كنترل واكنشهاي همجوشي هسته اي وديگر يافتن راههاي

بهتر وارزانتر از انرژي خورشيدي است .

مقاله انرژي خورشيدي

آينه ها و جعبه هاي داغ :

 آيا راهي براي متمركز كردن پرتوهاي نور خورشيدي و متراكم كردن آنها در يك فضاي كوچك وجود دارد؟

در چنين صورتي انرژي بيشتري به اين فضاي كوچك مي رسد ,دما زياد مي شود

 وما مي توانيم از انرژي خورشيدي بيشتر استفاده كنيم .

 اولين آينه هاي خميده اي كه براي اين منظور مورد استفاده قرار گرفتند به شكل نيمكره بودند .

مقاله انرژي خورشيدي

 در اين آينه ها پرتوهاي كاملا به يك نقطه باز نمي تابيدند . در حدود 230 سال پيش از ميلاد

 رياضيداني يوناني به نام دوسيتئوس(Dositheus) نشان داد كه آينه اي به شكل سهموي

 براي باز تاباندن پرتوها به يك نقطه بهتر عمل مي كند . يك سهموي به شكل نيمكره كامل نيست

 اما خيلي شبيه به نبمه كوچك يك تخم مرغ است . نور خورشيد بازتابيده از سطح دروني يك

 سهموي در يك كانون ,در يك نقطه مشخص به هم مي رسند .

در واقع دما در اين نقطه بسيار زياد خواهد بود .

امروزه مي دانيم كه اگر سهموي به طور كامل خميده باشد وهمه را بازبتاند

 دماي كانون برابر با سطح خورشيدي ,يعني 6000 سلسيوس خواهد بود .

اين دما به قدري زياد است كه مي تواند هر چيز سوختني را بسوزاند ,

يا هر چيزي را كه نمي سوزد ,ذوب كند وبه جوش آورد .

چنين آينه هاي كوره هاي خورشيدي ناميده مي شوند .

مقاله انرژي خورشيدي

يو نانيان باستان نمي توانستند چنين اينه هاي را بسازند ;در واقع تا زمانهاي اخير كسي قادر به انجام اين كار نبود .

 هنوز هم ,داستاني بر سر زبانهاست كه ارشميدس رياضيدان يوناني آينه هاي بسيار خوبي ساخته است ,

و وقتي كشتهاي رومي در سال 214 پيش از ميلاد شهر او ,سيراكوز واقع در

 ساحل جزيره سيسل را محاصره  كرد.

ارشميدس با استفاده از چنين آينه هاي نور خورشيدي

 را به طرف كشتيها بازتابانده و آنها را آتش زده است .

 ممكن است اين داستان در مئرد ارشميدس درست نباشد ,

نشان مي دهد كه مردم در آن هنگام

درباره امكان استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان جنگ افزار مي انديشيده اند .

 حدود 1000 سال پيش از ميلاد ابن هيثم ,دانشمند مسلمان عرب كه در مصر مي زيست ,

 كتابي درباره نور نوست و در آن آينه هاي سهموي را براي متمركز كردن نور تشريح كرد

 حدود سال 1250 ميلادي راجر بيكن دانشور انگليسي كه كتاب ابن هيثم را مطالعه كرده بود .

اشاره اي داشت .

مقاله انرژي خورشيدي

برايكه مسلمان ممكن است از چنين آينه هاي سهموي به عنوان اسلحه در برابر سپاهيان مسيحي استفاده كنند .

وي به مسيحيان پيشنهاد كرد تا نخست اين آينه ها را تكميل كنند .

آينه هاي جنگي هرگز ساخته نشدند ,اما نمونه هاي كوچكي از آنها ساخته شد .

از اينآينه هاي بزرگي كه بتوانند در فواصل دور آسيب رسان باشند بسيار سخت بود .

اما راهاي ديگر براي متمركز كردن گرماي نور خورشيد وجود داشت پس از آنكه گلخانه هاي رومي دوباره كشف شدند ,

اين نكته مورد استفاده قرار گرفت . در سال 1767 هوارس دوسسور دانشمند سويسي جعبه هايي شيشه اي

را طراحي كرد ,كه يكي درون ديگري بود .

هر كدام از اين جعبه ها گرماي بيشتري را نسبت به جعبه بيرني اش به دام مي انداخت ,ودرونيترين

 جعبه به دمايي مي رسد كه براي جوشاندن اب كافي بود .

چنين جعبه هاي براي نمايش وسايل

 نو ظهور مورد استفاده قرار مي گرفتند . در سالهاي دهه 1830 جان هرشل اختر شناس انگلسي بود

هنگامي كه وي در آنجا بود جعبه  داغي براي پختن غذاي خود ,طراحي كرد

 در اين جعبه از چيزي غير خورشيد استفاده نمي شود.

 البته ,ساختن آينه هاي خميده يا جعبه هاي داغ كاري مشكل و پيچيده بود .

اگر كسي براي پختن

 غذا يا ذوب كردن فلزي به گرما نياز داشت . راحت تر آن بود كه چوب يا زغال سنگ را

 بسوزاند ,واين كاري بود كه تقريبا همه آنجام مي دادند .

 در سال 1769 جيمز وات ,مهندس اسكاتلندي ,نخستين ماشين بخار را ساخت كه كيفيت نسبتا

 خوبي داشت .

در اين ماشين بخار ,

گرماي حاصل از سوختن يا زغال سنگ براي جوشاندن اب در فلزي مورد استفاده قرار مي گرفت .

درون ظرف بخار ايجاد مي شد و منبسط مي گرديد .

در اثر انبساط بخار ميله هاي فلزي حركت رفت وبرگشت  اآنجام مي دادند ;ميله ها چرخهايي

 را مي چرخاندند و ماشين به كارمي افتاد .

 چنين ماشين بخاري به سرعت تكامل يافت وبهتر وبهتر شد . در سال 1800 حدود پانصد

 ماشين بخار در بقيه اروپا وايالتهاي متحد گسترش يافت . اين ماشينهاي همه نوع كاري

 را كه تا آن زمان به عهده عضلات انسان وحيوان بود آنجام مي دادند . ماشينهاي بخار با

 چرخهاي پره دار اين امكان را فراهم آوردند كه كشتيهاي بخار در مقابل باد و جريان اب به

 حركت . چرخهاي لوكوموتيو هاي بخار هم به همين طريق روي ريلهاي به حركت در

 مي امدند . با ماشينهاي بخار انقلاب صنعتي آغاز شد وروش آدمي تغيير يافت .

 براي كار كردن ماشينهاي بخار ,لازم بود كه به طور دائم چوپ يا زغال سنگ سوزاند شود .

اما ,چوپ يا زغال سنگ در همه جا نبود . بنابراين به ناچار چوپ و زغال سنگ را از جاهاي

 دور با هزينه اي زياد مي آوردند . آيا راه بهتري براي ايجاد بخار وجود داشت ؟

 آيا انرژي نور خورشيد مي توانست براي جوشاندن اب و توليد بخار مورد استفاده قرار گيرد ؟

براي اين كار مي بايد ماشيني خورشيد در همه جا وجود دارد و قيمتي هم ندارد .

 نور خورشيد همچنين مي توانست هوا را منبسط كند

و آن را به درون لوله هاي ارگ براند به طوري كه ارگ يك نت موسيقي بنوازد .

در زمان قديم مجسمه هايي بودند كه وقتي نور طلوع

 خورشيد به آنها مي خورند ,ك نت موسيقي به وسيله اين مجسمه ها يك معجزه است ,

اما فقط انبساط هوا بود كه باعث نواخته شدن موسيقي مي شد .

 در سال 1866 موشو جعبه داغ بزرگي شاخت كه مي توانست اب را به سرعت بجوشاند  و

 ماشينهاي بخار را به كار اندازد.

 وسيله اي موشو سا خته بود بزرگ و بدتركيب بود از اين گذشته در فرانسه,ورشيد در تمام

 مدت روز نمي تابيد . به خصوص ,درزمستان روزها اغلب ابري بودند . بنابراين ,بسياري

 از اوقات موشو فرصت استفاده از ما شين خورشيدي خودرا نداشت .

 به همين دليل موشو به الجيزاير كه مستعمر فرانسه در افريقا شمالي بود رفت . در آنجا نور

 خورشيد زيادي وجود داشت . گذشته از اين ,زغال سنگي در آنجا وجود نداشت .

به طوري كه ماشينهاي خورشيدي مخصوصا در آنجا سودمند بودند .

وي در شمال افريقا ما شينهاي خورشيدي زيادي ساخت 

كه براي مقاصد مختلف به كار گرفته مي شدند .

 هر چند كه چنين ما شينهاي خورشيدي  كار مي كردند ,

اما نسبت به ماشينهاي بخار معمولي بسيار گرانقيمت تر بودند .

اين موضوع ,با توجه به اينكه نور خورشيد مجاني است ,ممكن است عجيب به نظر برسد . اما

 قطعاتي از ماشين خورشيدي وجود دارند كه به هيچ وجه

مقاله انرژي خورشيدي

متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پروژه میباشد

که به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید .

فرمت فایل :ورد

تعداد صفحات:14

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقاله انرژي خورشيدي”
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن