3,000 تومان

مراحل ساخت قسمت پیچ:

1)ابتدا ميله ای با جنس آلومنيوم و قطرMM 20 انتخاب می کنيم سپس دو طرف آن را به وسيله دستگاه ماشين تراش، تراشيده و طول آن را بهMM 115 مي رسانيم.

2)به وسيله دستگاه ماشينِ تراش، پله تراشی

گزارش کار کارگاه ماشین ابزار گردو شکن

3,000 تومان