مرور برچسب

آموزش جوشکاری زیر آب

جوشکاری زیر آب ، یکی از خطرناکترین شغل کاری

جوشکاری زیر آب جوشکاری زیر آب در تعمیر سازه های دریایی و خطوط لوله ، کشتی ها ، زیردریایی ها و راکتورهای هسته ای استفاده می شود. روشهای فعلی که عموماً مورد استفاده قرار می گیرند ، جوشکاری زیر آب مرطوب و جوشکاری بیش از حد است.